Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Ulsberg -Toset i Rennebu kommune (område 1).

Høringsfrist:
10. september 2021 23.00

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Ulsberg – Toset.

Publisert 11.08.2021

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen og det skal på denne strekningen også drives en tunnel fra kryss ved Ulsberg og inn i Tosetbergtunnelen.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Rennebu kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag på www.statsforvalteren.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 10.9.21.

Høringsfrist:
10. september 2021 23.00