Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M14 - Malvik kommune

Høringsfrist:
1. september 2021 23.59

Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Malvik kommune. 

Publisert 14.07.2021

Bakgrunn for søknadene
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Nye Veier AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på lokalitet M14, gnr. 57, bnr. 1, i Malvik kommune. Deponiet skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

Totalvolum er opp gitt til 201 000 m3 med en antatt driftsperiode på 2-3 år (2021-2023). Det planlegges deponering av rene løsmasser fra dagsonene, samt sprengstein fra driving av Helltunnelen. Deponiet er planlagt driftet mandag til fredag kl. 07-21, og lørdag kl. 07-15.

Den 09. juli 2021 mottok Statsforvalteren supplerende informasjon og dokumentasjon til søknaden, herunder tiltaksplan for platanlønn. I den forbindelse ber Nye Veier AS om at deponiet vurderes som permanent disponeringssted for infiserte masser (med bl.a. platanlønn) plassert dypt i fyllingen. Vi inkluderer den nye opplysningen i høringsrunden.

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01. september 2021.