Søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på FV 704 på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og utslipp av vaskevann fra tunnel på ferdig vei.

Høringsfrist:
10. juli 2021 23.59

Trøndelag fylkeskommune søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg (bl.a. tunnel) på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunnel langs ferdig vei.

 

 

Publisert 03.06.2021

Det søkes om utslipp av renset prosessvann til Grasmyrbekken/Tullbekken i forbindelse med driving av ny tunnel og utslipp av vaskevann  er tenkt pumpet inn på overvannsledningen ved Tanem.

Denne har utløp i en sidebekk til Hallbekken, som har sitt utløp i Nidelva.

I forbindelse med bygging av vei i dagen skal bl.a. Tullbekken heves. I tillegg skal det bygges bru over Tullbekken.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no  innen 10.7.21.