Endring av tillatelse - Skjørdalen deponi i Verdal

Høringsfrist:
20. juni 2021 23.59

Innherred Renovasjon IKS har fått pålegg om å lever opplysninger til å oppdatere vilkår for drift av Skjørdalen deponi

Publisert 07.05.2021

Bakgrunn for søknaden
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn på Skjørdalen deponi i 2019. I forbindelse med tilsynet avdekket vi behov for å oppdatere tillatelsen.  Eksisterende tillatelse er fra 2009, med enkelte endringer fra 2017. Deponiet har vært i drift siden 1995, og ligger på gnr 120 bnr 9.

Innherred Renovasjon IKS har sendt inn opplysninger og søknaden legges nå på høring.

Søknaden
Deponiet søker om utvidelse av rammer for deponering av avfall, og tillatelse til mellomlagring og behandling av enkelte typer avfall og forurensede masser på deponiet eller i deponiområdet.

Saksnummer hos Statsforvalteren er 2018/3064

Innhold i en tillatelse
Deponering av avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.6.2021.