Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - BAA4 og BAA5 - Rennebu kommune

Høringsfrist:
4. april 2021 23.59

På vegne av Nye Veier AS har Rambøll søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på to lokaliteter (BAA4 og BAA5) i Rennebu kommune

Publisert 01.03.2021

Bakgrunn for søknadene
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknadene
Deponiene skal etableres i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anleggene, og hvordan det er vurdert belastning på ytre miljø. Fraksjonene det søkes om å deponere er angitt å være siltig morene, stubber/røtter og torv/skogbunn fra ny trase for E6. Begge deponiene (BAA4 og BAA5) skal etableres på gnr. 89 bnr. 6, i Rennebu kommune. Kort oppsummert er de to søknadene som følger:

Deponi BAA4

  • Totalkapasitet: 220 000 m3
  • Gjennomsnittlig deponering per dag: 500-600 m3
  • Driftsperiode: 2021-2023.
  • Driftstid: kl. 06.00 – 02.00 mandag til torsdag

Vårt saksnummer: 2021/1995

Deponi BAA5

  • Totalkapasitet: 55 000 m3
  • Gjennomsnittlig deponering per dag: 150 m3
  • Driftsperiode: 2021-2023.
  • Driftstid: kl. 06.00 – 02.00 mandag til torsdag

Vårt saksnummer: 2021/1996

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 04. april 2021.