Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - S2 - Trondheim kommune

Høringsfrist:
7. mars 2021 23.59

Pro Invenia AS har, på vegne av Solberg Maskin AS, søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser (S2 - Tulluan-Midtigården) i Trondheim kommune

Publisert 28.01.2021

Bakgrunn for søknadene
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Solberg Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 537, bnr. 1 i Trondheim kommune (Deponi S2 i reguleringsplanen «Tulluan Midtigården»). Hensikten med tiltaket er istandsetting/tilbakeføring av området til LNF-formål. Området skulle opprinnelig vært istandsatt etter endt masseuttak, senest 17. september 2013. Det vises til i søknaden at tiltakshaver har fått innvilget dispensasjon for forlengelse av tidsrammen for ferdigstillelse av området. Frist for istandsetting er satt til 11. juni 2024.

Det søkes om et totalt fyllingsvolum på 52 000 m3 masse, som vil fordeles fram til dato satt i vedtak for dispensasjon. Over fire år gir det et årlig mottaksvolum på 13 000 m3.

Ut fra vedlagt støynotat er det søkt om driftstid fra mandag til fredag kl. 07.00 – 21.00. Ikke drift helg- og høytidsdager.

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 07. mars 2021