Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune

Høringsfrist:
1. mars 2021 23.59

Acciona Construction S.A har, på vegne av Nye Veier AS, søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på tre lokaliteter (M3, M12 og M15) i Malvik kommune

Publisert 26.01.2021

Oppdaterte opplysninger: i vårt høringsbrev, datert 25.01.2021, er det oppgitt feil gårds- og bruksnummer. Dette er korrigert i nedenforstående tekst. 

Bakgrunn for søknadene
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknadene
Deponiene skal etableres i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes. Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anleggene, og hvordan det er vurdert belastning på ytre miljø. Kort oppsummert er de tre søknadene som følger:

Deponi M3
Deponiet omfatter i hovedsak gårds- og bruksnummer 23/6. Totalkapasiteten til deponiet er 20 000 m3.

Vårt saksnummer: 2021/158

Deponi M12
Deponiet omfatter i hovedsak gårds- og bruksnummer 12/5, men også deler av 12/38 og 9/2. Totalkapasiteten til deponiet er 25 000 m3.


Vårt saksnummer: 2021/155

Deponi M15
Deponiet omfatter gårds- og bruksnummer 17/1. Totalkapasiteten til deponiet er 110 000 m3.

Vårt saksnummer: 2021/159

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01. mars 2021.