Søknad om endring av tillatelse - mellomlagring av avfallsballer og mottak av fritidsbåter - Trondheim sorteringsanlegg - Lia - Trondheim

Høringsfrist:
20. februar 2021 23.59
Trondheim sorteringsanlegg - Lia. Foto: Statsforvalteren
Trondheim sorteringsanlegg - Lia. Foto: Statsforvalteren

Franzefoss Gjenvinning søker om å lagre avfallsballer (RDF) i stenden for bunnaske, og mottak og sanering av fritidsbåter på bedriftens anlegg i Brattsbergveien - Lia - Trondheim kommune

Publisert 29.01.2021

Franzefoss Gjenvinning har sendt inn opplysninger til Statsforvalteren der de søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven til drift av Trondheim sorteringanlegg i Lia i Trondheim kommune. de søker også om tillatelse til en ny aktivitet.

Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) beskriver hva bedriften ønsker seg, og hvordan det er vurdert at belastningen på ytre miljø vil endre seg. Bedriften har blant annet vurdert hvordan endringene påvirker trafikkbelastningen i nærområdet.

Bratsbergveien 298, Lia (gnr. 113 bnr. 22)

Bedriften har i dag en ramme på mellomlagring av næringsavfall på 5000 tonn og 10 000 tonn bunnaske, de ønsker en endring av type avfall, men rammen for mellomlagring skal ikke økes.

Franzefoss Gjenvinning vil lagre 15 000 tonn næringsavfall og ikke bunnaske. Det meste av næringsavfallet skal lagres i avfallsballer (RDF). All lagring skal foregå på tett dekke, og i tilnytning til bedriftens sorteringsanlegg i Lia pukkverk. Lagringstiden skal ikke overstige 12 måneder. Statsforvalteren vurderer dette som en søknad om endring av eksisterende tillatelse.

Franzefoss Gjenvinning har også søkt om mottak og sanering av fritidsbåter. De opplyser at de vil ha en årlig ramme for behandling på 100 tonn. Båtenes som de ønsker å ta imot skal i hovedsak være sanert før mottak, og ikke lengre enn 15 meter. Statsforvalteren vurderer å sette en ramme for mellomlagring av båter til 50 tonn, og en maksimal lagringstide på 6 måneder. Det skal utarbeides en egen tillatelse til mottak sanering av fritidsbåter.

Saksnummer hos Statsforvalteren er 2018/1244.

Innholdet i en tillatelse

Mottak, mellomlagring og sortering av avfall, inkludert kasserte fritidsbåter, krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.2.2021.