Høring - Søknad om tillatelse til utfylling ved Spillumstranda industriområde - Namsos kommune

Høringsfrist:
25. februar 2021

Statsforvalteren i Trøndelag mottok 18.12.2020 søknad fra Trondheim Havn IKS om utfylling ved Spillumstranda i Namsos kommune

Publisert 05.02.2021

Informasjon om saken

Trondheim Havn IKS søker om å fylle ut et 6000 m2 (± 10%) stort område, med 30 000 m3 (± 10%) masser. De ønsker å utvide eksisterende fylling for å etablere lagerområde ved Spillumstranda industriområde på gnr/bnr 20/647.

Miljøtekniske undersøkelser

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser av sedimentene av Rambøll. Undersøkelsen viser at overflatesedimentene i tiltaksområdet ikke er forurenset og har konsentrasjoner av miljøgifter i tilstandsklasse I (svært god).

Har du kommentarer?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

For spørsmål kan dere kontakte Statsforvalteren i Trøndelag ved saksbehandler Andreas Wæhre på tlf. 74168061

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 25.2.2021.

Høringsfrist:
25. februar 2021