Høring – søknad om tillatelse til utslipp fra nye Berkåksmoen renseanlegg – Rennebu kommune

Høringsfrist:
5. januar 2021 23.59

Rennebu kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra nye Berkåksmoen renseanlegg. 

 

 

Publisert 08.12.2020

Anlegget blir dimensjonert for en maksukebelastning på 2700 pe. Den framtidige gjennomsnittsbelastningen til anlegget i 2050 antas å være 1800 pe.

Kommunen planlegger å etablere sekundærrensning på det nye anlegget, og renset avløpsvann vil føres til eksisterende utslippsledning med utslipp i Orkla.

For flere detaljer viser vi til søknadsdokumentene i høyre kolonne.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 5.1.2021

Høringsfrist:
5. januar 2021 23.59