Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider og utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei på E 6 langs strekningen Kvithammer-Åsen i Stjørdal kommune.

Høringsfrist:
15. desember 2020 23.00

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny E6 på strekningen Kvithammer-Åsen i Stjørdal kommune og tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei.

 

Publisert 10.11.2020

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen, inkludert etablering av midlertidige anleggsveier, graving og masseutskiftning av naturlige masser og bygging av to tunneler

(Forbordsfjelltunnelen og Høghåmmårtunnelen). Utslipp av renset tunnelvann skal føres til Vollselva og Langsteinelva.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Stjørdal kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 15.12.20.