Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Asp pukkverk - Steinkjer kommune

Høringsfrist:
3. november 2020 23.59

Odd Einar Kne AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i Asp pukkverk i Steinkjer kommune.

Publisert 07.10.2020

Søknad
Odd Einar Kne AS har søkt om tillatelse til drift av snødeponi på gnr. 210 bnr. 1 (Asp pukkverk), i Steinkjer kommune. Totalkapasiteten er oppgitt å være ca. 25 000 m3 snø per vintersesong. Driftstid er oppgitt å være fra kl. 07-15.

Bakgrunn og forholdet til plan- og bygningsloven
Odd Einar Kne AS har også søkt om tillatelse til sortering, mellomlagring, gjenvinning og deponering av masser på samme lokalitet. Fylkesmannen jobber nå med å ferdigstille den tillatelsen. I forbindelse med behandlingen av ovennevnte søknad, har vi hatt dialog med Steinkjer kommune angående planavklaring av området, da det ikke foreligger en gjeldende reguleringsplan. I brev fra planmyndigheten, ble det påpekt at drift av snødeponi på denne lokaliteten, er uproblematisk for planmyndigheten, forutsatt at det ikke medfører økt risiko for forurenset avrenning til Rungstadvatnet.

Fylkesmannen har likevel bedt kommunen gi tilbakemelding på omsøkte tiltak, og om de har informasjon om andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for snø krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 03. november 2020.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Steinkjer kommune og blir kunngjort i Trønder-Avisa.