Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Vasøy Fisk AS – Vasøy i Vallersund, gb.nr. 85/85, Ørland kommune

Høringsfrist:
21. oktober 2020 23.59

Vasøy Fisk AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 85 bnr. 85 på Vasøy i Vallersund, Ørland kommune (tidligere Bjugn kommune) (datert 07.09.20).

Publisert 24.09.2020

Det søkes om tillatelse til etablering av en molo på eiendommen som kan beskytte og skjerme kai/losseområdet til bedriften. Det skal fylles ut med sprengstein som hentes fra et område på land like ved på eiendommen. Transporten fra sprengingen til fyllingen i sjø er 10- 60 meter. Steinmassene legges ut med gravemaskin for å redusere partikkelspredningen i sjøen. Beregnet masse som skal fylles ut er 5436 m3 og dette utgjør et areal på 1356 m2. Selve anleggsperioden er estimert å ta 4-7 uker.

Akvaplan – niva har gjennomført undersøkelser av bunnsedimentene på lokaliteten og resultatene er presentert i rapporten «Vasøy Fisk AS. Kartlegging av miljøgifter ved Vasøy» (APN-62156) datert 25.05.20. Det er påvist høye konsentrasjoner av organiske miljøgifter i tilstandsklasse IV (dårlig) på 2 av 3 prøvesatsjoner. Området rundt prøvestasjon 1 som ligger nærmest land er «friskmeldt».

På bakgrunn av analyseresultatene har søker redusert omfanget av moloen betraktelig, og det søkes derfor nå om etablering av en molo med en topplengde på 55 m, og med en lengde på bunnsålen på 66 m. Da er det tatt hensyn til koteendringer på havbunn m. m og moloen blir da liggende innenfor friskmeldt areal. Tiltakshaver kommer til å forlenge den prosjekterte moloen med alternative løsninger som en flytemolo eller annet. Moloen endrer ikke plassering i henhold til det som er godkjent av kommunen. 

Gjeldende reguleringsplan for området på land og deler i sjø er Vasøy, planid 16270098. Ørland kommune har gitt dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for Vasøy og kommunedelplan, for etablering av molo og terrengarbeider for uttak av stein til molo på eiendommen i vedtak den 03.06.20.

Omfanget av tiltaket i sjø har blitt redusert og det foreligger resultater fra undersøkelsene av bunnsedimentene. Derfor oversendes søknaden også til parter som har uttalt seg i saken tidligere i forbindelse med dispensasjonssøknaden til Ørland kommune, se vedlagte søknadsdokumenter.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 21.10.2020.