Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune

Høringsfrist:
5. september 2020 23.55

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Væretunnelen – Helltunnelen.

Publisert 23.07.2020

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen, som

stabiliseringstiltak i form av motfyllinger, erosjonssikring og terrengavlastende tiltak.

Det skal på denne strekninger også være utslipp fra driving av tunneler. 

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Malvik kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 5.9.20.