Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS

Høringsfrist:
23. august 2020 23.59

Frøseth AS har søkt om tillatelse til å deponere rene masser i Halsan (Levanger), Tjuvholet (Inderøy), og Hello (Verdal). Bedriften har også søkt om økt mengde for mottak og knusing av betong i Hello.

Publisert 30.06.2020

Frøseth AS har sendt fire søknader til Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet/aktivitet på tre lokaliteter. Den ene søknaden gjelder endring av en eksisterende tillatelse.

Søknadene

Søknadene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anleggene, og hvordan Frøseth AS vurderer belastningen på ytre miljø.

De fire søknadene gjelder følgende:

Halsan (Levanger):
Deponering av opptil 4 000 tonn rene jord- og steinmasser (rene masser) per år, i et eksisterende steinbrudd/massetak (gnr. 309, bnr. 3). Frøseth AS anslår at restvolumet i deponiet er ca. 70 000 kubikkmeter, og at driften vil pågå i 30-40 år.

Saksnummer: 2019/14849

Tjuvholet (Inderøy):
Deponering av opptil 1 500 tonn rene masser per år, i et eksisterende steinbrudd/massetak (gnr. 318/1). Frøseth AS anslår at restbolumet i deponiet er ca. 80 000 kubikkmeter, og at driften vil pågå i 40-50 år.

Saksnummer: 2020/5

Hello (Verdal):
Deponering av opptil 20 000 tonn rene masser per år, i et eksisterende steinbrudd/massetak (gnr. 268, bnr. 1). Med ny reguleringsplan anslår bedriften at deponerinen vil pågå i 15-20 år.

Saksnummer: 2020/302

Hello (Verdal):
Mottak og knusing av 6 000 tonn betong per år, en økning fra 2 000 tonn i gjeldende tillatelse (datert 11. januar 2012). Crushing og knusing vil vil pågå én gang i året, 14 til 28 dager i strekk.

Saksnummer: 2020/6616

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 23. august 2020.

Innhold i en tillatelse
I en tillatelse setter Fylkesmannen vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot støv, flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Tillatelsen for mottak og knusing av betong
I Hello har Frøseth AS tillatelse etter forurensningsloven til å motta og knuse 2 000 tonn betong og 1 000 tonn asfalt. Tillatelsen ble gitt 11. januar 2012.

Fylkesmannen behandler asfaltaktiviteten som egen sak (2018/6230), da den vurderes å være omfattet av forurensningsforskriften kapittel 24 (forurensnigner fra asfaltverk).

Krav til tillatelse for deponier
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere har de fleste rene masse-deponi/tipper blitt drevet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, regulert av kommunen. Av hensyn til ytre miljø er praksisen innstrammet, og derfor krever nå Fylkesmannen at alle aktørene, som driver/ vil drive slik virksomhet, søker om tillatelse etter forurensningsloven. Dette er det Fylkesmannen som kan gi.

Dersom virksomheten er i strid med kommunens vedtatte planer/arealformål for området, må kommunen godkjenne virksomhetens bruk av området før Fylkesmannen kan gi tillatelse etter forurensningsloven.