Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune

Høringsfrist:
21. august 2020 23.50

Falkenberg Service søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 5 000 m3 sprengstein i sjø for etablering av areal for bussparkering mm. i Leirvågen, Filan, Hitra kommune. Tiltaket omfatter en utfylling i sjø på ca. 1 600 m2.

Publisert 07.07.2020

Det omsøkte tiltaket er i tråd med reguleringsplanen Lervågen Næringspark (Planid 201407), vedtatt 20.06.2019.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Hitra kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Hitra-Frøya.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 21. august 2020.