Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.

Høringsfrist:
9. september 2019 23.59

Bedriften Jordpro AS har søkt om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg for produksjon av organisk basert gjødsel- og jordprodukter på nevnte eiendom.

Publisert 13.08.2019

Det søkes om tillatelse til å etablere et lukket komposteringsanlegg (reaktor, pilotanlegg) for produksjon av organisk basert gjødsel- og jordprodukter (total mengde pr år) på nevnte eiendom (søknad datert 16.07.19). Prosessen skal foregå på tette flater og innendørs, og selve komposteringen skal skje i en lukket reaktor. All avrenning av sigevann og vaskevann skal ledes til tett tank. Råvarer (avfall) kommer til anlegget med bil. Trevirke skal kvernes på egnet sted ved anlegget, mens våtorganisk avfall vil bli kjørt rett inn i innendørs mottaksbinge eller i tett tank. All forbehandling av matavfall skal skje innendørs for å minimalisere luktproblematikk. Avfallet som mates inn i reaktoren skal hygienisert, stabilisert og omdannes i løpet av ca. 14 dager.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til  fmtlpost@fylkesmannen.no innen 09.09.19.