Tvangsbruk og liggedøgn halveres ved bruk av oppsøkende team ACT/FACT

Av: Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.05.2020

Regjeringen har som et av sine viktigste mål for rus- og psykisk helsefeltet, å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.


Med bakgrunn i denne målsettingen ønsker helsemyndighetene å bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller, gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak.


Etablering av oppsøkende ACT/FACT-team er et viktig virkemiddel i denne satsinga. ACT/FACT-modellene er utviklet og gjennomprøvd over mange år i Nederland. En nylig publisert sluttrapport som omhandler evaluering av norske erfaringer med FACT-team viser svært gode resultater.

 
Oppsøkende ACT/FACT-team går i korthet ut på at kommuner og spesialisthelsetjeneste samarbeider om et tilpasset tilbud til alvorlig psykisk syke ofte i kombinasjon med rusavhengighet. En nylig gjennomført sluttevaluering av flere års drift av FACT-team i Norge viser at pasientene blir friskere, antall liggedøgn halveres og tvangsbruken reduseres markant. Ja, 70% for de sykeste pasientene.


At nasjonale helsemyndigheter oppfordrer kommuner og helseforetak om å gå sammen om å etablere flere ACT/FACT-team, er bygd på erkjennelsen av at tjenesteapparatet rundt denne pasientgruppa ofte er fragmentert som følge av svikt i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.


Helseminister Bent Høie uttrykte allerede i sin sykehustale i 2015 at vi skal ha flere slike team rundt om i Norge. Dette står fast.


Som et viktig tiltak i fylkesmannens oppdragsportefølje for å følge opp nasjonal helsepolitikk, tilbyr Fylkesmannen tilskudd til kommuner og helseforetak som ønsker å etablere tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT/FACT- modellen. Mer informasjon om tilskudd her.


Tilskuddet kan benyttes til drift (inkl. lønnsutgifter), opplæring av teamansatte, evaluering og annen implementeringsstøtte herunder interne og eksterne kostnader knyttet til kvalitetsmålinger.


Helsedirektoratet vil legge til rette for opplæring og annen implementeringsstøtte i samarbeid med kompetansemiljøene. Kostnader knyttet til deltakelse i opplæring/annen implementeringsstøtte forutsettes dekket av teamene gjennom tilskuddsmidlene fra Fylkesmannen.


Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) etablert et regionalt fagnettverk for oppsøkende ACT/FACT-team i Midt-Norge. Fagnettverket er en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Status ACT/FACT-team i Trøndelag:

Pr i dag er det etablert ACT-team ved Tiller DPS i Trondheim. Dette teamet har vært i drift siden 2010. Teamet har 10 ansatte og server 90 pasienter. Teamet består av fagfolk både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten

PART, Nidaros DPS ble etablert 2006 og jobber nært opp mot FACT modellen. Teamet har 12 ansatte og gir tilbud til 135 brukere. Teamet består av ansatte både fra kommune og spesialisthelsetjenesten. I Orkdal jobbes det med å etablere FACT-team.


I nordre del av Trøndelag er Namsos kommune godt i gang med å planlegge oppstart av FACT-team. Det er allerede gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos. I Namsos lyktes ikke kommunen å få med seg spesialisthelsetjenesten videre i et forventet partnerskap om oppstart av FACT-teamet. Derfor er det prisverdig at kommunen på egen hånd klarer å få tilsatt spesialistkompetanse i teamet i ren kommunal regi. Les mer om det gode arbeidet som gjøres i Namsos kommune her.