– Skremmende mye rømt laks

Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland.
Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren i Nordland åpner for ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks. – Meldinger fra store deler av Helgeland tyder på at vi nå har tidenes verste rømningssituasjon i fylket, sier seksjonsleder Tore Vatne i klima- og miljøavdelingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2021 av Emil Harjo Indsetviken

I slutten av august rømte det laks fra oppdrettsanlegget til Midt-Norsk Havbruk AS på Dolma i Nærøysund kommune, helt nord i Trøndelag.

Statsforvalteren i Nordland ga da oppdretter tillatelse til utvidet gjenfangstfiske i sjøen sør i Nordland. Den rømte laksen spredde seg etter hvert nordover, og vi åpnet da for et fiske i et større område, fra fylkesgrensa til og med Brønnøy.

Per 5. oktober er det registrert en gjenfangst på 13.251 laks. Med en snittvekt på 4,5 kilo blir det omkring 60.000 kilo laks. Dette er fire ganger det kvantum laks som blir avlivet til sammen i alle lakseelvene i fylket på ett år.

– For å begrense de negative effektene på ville bestander av laks, finner vi det nå riktig å åpne for et ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks. Dette kan dessverre føre til noe bifangst av villaks og sjøørret, men vi mener dette likevel vil være riktig i den ekstreme situasjonen vi nå har på Helgeland, sier Vatne.

Slutt på dusør

De første ukene betalte oppdretter dusør for fangst av oppfisket oppdrettslaks, men dette ønsket ikke oppdretter å videreføre etter 3. oktober.

Fiskeridirektoratet har pålagt oppdretter gjenfangstfiske i flere elver, men opplyser at de ikke kan pålegge oppdretter ytterligere gjenfangstfiske i sjøen.

Seksjonsleder Tore Vatne i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland frykter vi har tidenes verste rømningssituasjon i fylket.
Seksjonsleder Tore Vatne i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland frykter vi har tidenes verste rømningssituasjon i fylket. Foto: Emil Harjo Indsetviken/Statsforvalteren i Nordland.

Trussel mot laksebestanden

Det er mye rømt oppdrettslaks i sjøen i et stort område fra Trøndelag til Rana, inkludert fjordene. Det er i tillegg registrert mye rømt laks i mange vassdrag og elvemunninger.

– Meldinger fra store deler av Helgeland tyder på at vi nå har tidenes verste rømningssituasjon i fylket, sier Vatne.

– Det er skremmende mye rømt laks, understreker han.

Gyting av rømt laks i elvene er en alvorlig trussel for overlevelsen til våre laksebestander, og det er nå fare for ytterligere svekkelse av genetikken til sårbare laksestammer.

Mer informasjon om skadeeffektene av rømt laks ligger i rapportene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Laksen søker mot elvene

Det rapporteres fortsatt om store mengder rømt laks langs kysten helt nord til Sjonafjorden i Rana. I utløpet av Lomselva i Velfjorden er det så langt fisket opp hele 700 rømte laks.

– Mye av laksen har store skader og sår på grunn av lakselus. Stygge sårskader der nakkepartiet til fisken er oppspist og vises godt i vannet på grunn av lys farge, ser ut til å være typiske for den rømte fisken.

– Heldigvis er det meste av den rømte laksen umoden. Det kan imidlertid se ut til at også mye av den umodne laksen søker mot elvene, muligens på grunn av mye lus og store sårskader som gir ubehag i salt sjø, forklarer Vatne.

Ekstraordinært laksefiske

Tidsperiode og område for ekstraordinært fiske:

Tillatelsen gjelder fra og med 14.10.2021 til og med 14.11.2021 for kyst- og fjordområder på Helgeland, fra grensen til Trøndelag og nordover til og med Rana og Lurøy kommuner.

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk er det ikke tillatt å fiske i området som strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen. Dette gjelder også mindre bekker og vassdrag hvor det er kjent at sjøørret og laks gyter, selv om det ikke er fastsatt grense elv/sjø. (Se vedlegg med tillatelse på siden her)

Tillatte redskaper:

Det kan brukes stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, kastenot, trål og snurrevad. Minste tillatte maskevidde ved bruk av garn er 63 mm.
Tillatelsen til å fiske etter oppdrettslaks gjelder for alle. Vi gjør likevel oppmerksom på at fiske med faststående redskap etter laks er en grunneierrett, og at dette fisket derfor må klareres med grunneier først.
Innenfor en avstand på 100 m fra oppdrettsanlegg har den aktuelle oppdrettsbedriften enerett til fiske.

Fangstrapportering:

Alle som fisker etter den rømte oppdrettslaksen oppfordres til å levere fangstrapport fortløpende til Statsforvalteren i Nordland ved Lars Sæter, tlf 75 53 15 51, e-post fmnolsa@statsforvalteren.no.

Fangstrapporten bør inneholde opplysninger om antall og vekt per fiskeslag (oppdrettslaks, villaks, sjøørret, sjørøye, torsk, sei osv.), fangstdato, fangststed og redskapstype.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.