Uforsvarlig barnevernstjeneste i Træna kommune

Træna kommune gikk ut av barnevernssamarbeidet med Ytre Helgeland barnevern 1. januar 2018. Siden da har kommunen selv håndtert barnevernstjenesten, men uten at de har oppfylt sin plikt til å ha en barnevernadministrasjon. Dermed har kommunen ikke kunnet oppfylle sine plikter etter barnevernloven og heller ikke sikret at det tilbys forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Nå reagerer Fylkesmannen i Nordland kraftig i et brev til kommunen, og pålegger tiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2019 av Administrator

Da Træna kommune forlot barnevernssamarbeidet med Leirfjord fra. 1. januar 2018, ble fylkesmannen opplyst om at rådmannen i Træna skulle ivareta oppgavene som barnevernleder, frem til en person ble tilsatt i stillingen. I april 2018 kom det frem at stillingen fortsatt ikke var besatt, og at rådmannen i tillegg fungerte som rektor på skolen og som sektorleder for oppvekst i kommunen. Fylkesmannen ba da om en redegjørelse fra kommunen vedr. plan for tilsetting, hvordan man skulle ivareta oppgavene ihht. barnevernloven, plan for overføring av barnevernarkivet fra Ytre Helgeland barnevern, rutiner og tilsyn osv. Kommunen ble gitt frist til å svare på dette innen 11.05.2018. Etter gjentatte purringer mottok fylkesmannen svar den 19.07.2018.

I slutten av august 2018 sendte fylkesmannen en ny henvendelse til kommunen, for å følge opp saken og be om utdypende svar. Til tross for gjentatte purringer, ble dette brevet ikke besvart. Kommunen svarte først etter at fylkesmannen sendte varsel om pålegg i slutten av november 2018.

- Denne saken illustrerer de utfordringene vi har i Nordland, med 27 kommuner med færre enn 3000 innbyggere. Dette er ikke bare et «Træna-problem», selv om det er Træna som nå får pålegg, men flere kommuner ikke klarer å levere de lovpålagte oppgavene, noe som igjen ofte rammer de svakeste i lokalsamfunnene. Dette kan vi som samfunn ikke akseptere, og innbyggerne i Nordland må kunne forvente et tilnærmet likt tilbud av lovpålagte oppgaver, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

- Når lokalpolitikerne i Nordland etter kommune- og regionreformen i stor grad har valgt å videreføre en kommunestruktur med små kommuner med lavt folketall, så må man kunne forvente at de også har en plan for hvordan de skal kunne levere tjenestene til sine innbyggere i fremtiden, sier Karlsen.

- Like før jul kunne man lese i Helgelands Blad at Træna skulle inngå en barnevernsavtale med Lurøy fra 1. januar 2019, og at det ble beskrevet at barneverntjenesten på Træna hadde fungert det siste året. Dette står i strid med det fylkesmannen nå har avdekket, og vi er kjent med at Lurøy kommune ikke har behandlet avtale om interkommunal tjeneste, og at dette ikke vil skje før til våren 2019 (mars/april er antydet). Fylkesmannen legger derfor til grunn at Træna kommune fortsatt ikke har en forsvarlig barneverntjeneste, avslutter Karlsen. 

Fylkesmannen i Nordland konkluderer nå med at Træna kommune ikke har hatt en forsvarlig barneverntjeneste det siste året, og beskriver store mangler i kommunens tjeneste. Dermed har ikke Fylkesmannen annet valg enn å benytte kommuneloven § 60d, og pålegger kommunen å få på plass en barnevernadministrasjon som kan utføre kommunens oppgaver etter barneloven, på en forsvarlig måte.

Se også:

https://www.hblad.no/2018/nyheter/traena-skal-samarbeide-med-luroy-om-barnevernstjeneste/ (for abonnenter)

https://kommunal-rapport.no/2019/01/ny-rapport-avslorer-alvorlig-svikt-i-barnevernet