Fant lovbrudd etter samordnet tilsyn i Tysfjord

Oppdatert 03.08.17: Endelig rapport etter tilsyn med meldeplikten og barnevernets arbeid med meldinger i Tysfjord kommune er nå ferdig. I forbindelse med tilsynet ble det avdekket lovbrudd på barnehage- og skoleområdet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2017 av Administrator

Det samordnede tilsynet har vist at meldeplikten er godt kjent i helsetjenestene, skolen og barnehagene. Tilsynet viser også at barneverntjenesten håndterer bekymringsmeldinger på en forsvarlig måte.

Fylkesmannen mener dette er et resultat av de enkelte tjenestenes arbeid og ikke av styring fra kommunens ledelse.

Lovbruddene

Fylkesmannen har derfor avdekket lovbrudd på barnehage- og skoleområdet. I rapporten varsles følgende pålegg om retting:

Tysfjord kommune som skoleeier, må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes meldeplikt til barneverntjenesten, jf. opplæringsloven §§ 13-10 og 15-3. Tysfjord kommune må i denne forbindelse:

a) Ha rutiner for å vurdere om skolene oppfyller meldeplikten, inkludert oppmerksomhetsplikten.

b) Bruke vurderingene til å sørge for at skolens praksis er i tråd med bestemmelsen om meldeplikt til barneverntjenesten.

c) Følge opp at skolene endrer en eventuell lovstridig praksis.

Tysfjord kommune som barnehagemyndighet, påser ikke at barnehagene drives i samsvar med regelverket, jf. barnehageloven §§ 8 og 22. Tysfjord kommune må i denne forbindelse:

a) Sørge for å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan barnehagene oppfyller meldeplikten til barneverntjenesten, inkludert oppmerksomhetsplikten.

b) Bruke kunnskapen om barnehagenes kjennskap til innholdet i meldeplikten til å gjøre risikovurderinger, inkludert å vurdere behovet for veiledning og tilsyn.

c) Sørge for at risikovurderingene er basert på en korrekt forståelse av meldeplikten, slik denne følger av barnehageloven.

d) Sørge for at det blir gjennomført veiledning og tilsyn i tråd med risikovurderingene.

Foreløpig rapport ble oversendt til Tysfjord kommune mandag 24. april. Kommunen hadde frist til utgangen av mai 2017 for å komme med tilbakemeldinger på grunnlaget for varslene om pålegg og om rapporten ellers inneholder faktiske feil eller misforståelse. Endelig tilsynsrapport er nå utarbeidet og finnes i lenke til høyre.

Tilsynsrolle

Tilsynet ble iverksatt på bakgrunn av oppslag i media om overgrepssaker og politiets etterforskning av disse. Tilsynet er ikke gransking eller etterforskning, dette håndteres av politiet. Fylkesmannen i Nordland har ikke mottatt konkrete henvendelser eller bekymringsmeldinger i enkeltsaker om hvordan tjenestene i Tysfjord kommune håndterer disse problemstillingene i dag. 

- Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke hvordan tjenestene i kommunen håndterer disse problemstillingene gjennom vår tilsynsrolle. Dette for å bidra til at innbyggerne kan ha tillit til at de ulike tjenestene håndterer bekymringene for barn på en forsvarlig måte, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Forbedringsarbeid

Fylkesmannen håper også at rapporten kan bli brukt som et nyttig redskap i forbedringsarbeidet framover. Dette gjelder blant annet det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.

- Å avdekke og forholde seg til mistanke om seksuelle overgrep er en utfordring for alt hjelpepersonell, både faglig og menneskelig. Kommunen bør finne gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. Det er behov for større grad av koordinering av tiltak for forebygging av seksuelle overgrep for at de skal ha den ønskede effekten. Dette arbeidet må forankres i kommunens ledelse, sier Solberg.

Fakta om tilsynet:

Tilsynet har vært rettet mot:

  • Kommunen som barnehagemyndighet
  • Kommunen som skoleeier
  • Kommunens helsetjeneste, herunder helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, psykisk helsetjenesten og legetjenesten
  • Barneverntjenesten

Tema for tilsynet har vært meldeplikten til barnevernet og barneverntjenestens arbeid med meldinger og tilbakemelding til meldere. 

Tre avdelinger hos Fylkesmannen i Nordland har vært involvert i fellestilsynet: Oppvekst- og utdanningsavdelinga, Sosial- og vergemålsavdelinga og Helse- og omsorgsavdelinga.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Ansvarlige avdelingsdirektører

Sosial- og vergemålsavd.:
Merete Troli
Tlf: 75 53 15 47

Oppvekst- og utdanningsavd.:
Gunn Skjerve
Tlf: 75 53 15 90

Helse- og omsorgsavd.:
Jan-Petter Lea
Tlf: 75 53 15 15