Søknad om utfylling i sjø - Risøyhamn - Andøy

Høringsfrist:
20. januar 2020

Byggmester Karl Behrens AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Risøyhamn i Andøy kommune. Dette i forbindelse med at det skal etableres sjøhus og småbåtanlegg med flytebrygge. 

Publisert 17.12.2019

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 1200-1600 kubikkmeter over et område på ca. 850 kvadratmeter, hvorav 300 kvadratmeter i sjø. Det vil brukes plastringsstein og pukk til å fylle ut med. Utfyllingsområdet i sjø går ned til ca 0,3 meter dypt.

Opprinnelig ble det også søkt om mudring som del av tiltaket, men dette utgår da tiltakshaver skal trekke flytebryggen ut ca. 10 meter slik at det ikke lengre er behov for mudring. Peling ble med samtykke fra Fylkesmannen gjennomført i september 2019.

Forurensning

Sedimentene innenfor tiltaksområdet har ikke blitt undersøkt. Det er dermed ikke dokumentert om massene er rene eller forurensede. Søker mener at det er liten sannsynlighet for forurensning i grunnen og ikke behov for å utføre sedimentprøver.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, i dette tilfellet for å begrense spredning av partikler og plast under selve utfyllingen. Tiltak kan for eksempel bestå av å fylle ren sand over sjøbunnen og/ eller legge en egnet duk før selve utfyllingen starter.


Naturverdier

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase ligger området innenfor et svært viktig bløtbunnsområde. Nordøst for området ligger Risøysundet naturreservat (Ramsar-område) som verner om de botaniske verdiene som er knyttet til strandområdene, samt det rike fuglelivet i området.


Bakgrunn

Søker opplyser om at planforslag/detaljregulering for tiltaket har vært ute til offentlig ettersyn og er under sluttbehandling hos Andøy kommune.


Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Andøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 20. januar 2020.

Høringsfrist:
20. januar 2020