Søknad om mudring og utfylling i sjø - Breivik - Bodø

Høringsfrist:
24. oktober 2019

Salten Smolt AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Breivik i Bodø kommune. Tiltaket er søkt med den hensikt å vinne land som skal brukes til parkering, etablering av naust, mm. Utfylt område skal også benyttes som lagerplass i byggeperioden av utvidelse av Salten Smolt sitt anlegg på land.

Publisert 26.09.2019

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å mudre 125 kubikkmeter i sjø over et område på 250 kvadratmeter. I tillegg søkes det om å fylle ut ca. 10000 kubikkmeter masser over et område på ca. 1400 kvadratmeter. Vanndybden på stedet er 0-7,5 meter dypt. Tiltaket planlegges utført fra november 2019 med ferdigstillelse innen 1.2.2020 .

Forurensning

Det ble tatt prøver fra 3 stasjoner på sjøbunnen i tiltaksområdet, og fra 1 stasjon like utenfor. Det ble ikke påvist forurensning over tilstandsklasse 2 (god tilstand) for noen forbindelser med unntak av tjærestoffene (PAH) antracen og pyren i referansestasjonen utenfor utfyllingsområdet. 

Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Artsdatabanken, Naturbase, Fiskeridirektoratets kartbase og Lakseregisteret. Det er registrert truede fuglearter (alke og sjøorre) nær tiltaksområdet. Tiltaket grenser også til et hekkeområde for vipe (sterkt truet), storspove (sårbar), fiskemåke (nær truet) og rødstilk. Det er registrert et lokalt viktig ålegresssamfunn ca. 600 m øst for tiltaksområdet. 
Elvemusling er funnet i Mølnelva med utløp øst for tiltaksområdet.

Hele Skjærstadfjorden, inkludert tiltaksområdet er oppgitt som lokalt viktig gyteområde for torsk.

Bakgrunn

Tiltaket er i tråd med endelig vedtatt reguleringsplan for Salten Smolt med ikrafttredelsesdato 28.3.2019.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Bodø kommune.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Trine Moland hos Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 24. oktober 2019.

Høringsfrist:
24. oktober 2019