Søknad om utfylling i sjø - Børøya - Hadsel

Høringsfrist:
1. november 2019

Skretting AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Børøya i Hadsel kommune. Bedriften ønsker å vinne land i forbindelse med behov for mer lagerplass og ny kai i front.Publisert 08.10.2019

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 56000 kubikkmeter over et område på 8500 kvadratmeter. Det skal brukes stein som er sprengt ut lokalt til å fylle ut med. Utfyllingsområdet er inntil 10 meter dypt. Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av 2019.

Forurensning

Det ble tatt prøver av sjøbunnen (0-5 cm) fra 3 stasjoner i tiltaksområdet i 2019. Resultatene viste bakgrunnsnivå for metaller og god miljøtilstand for antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT). Det ble ikke funnet polyklorerte bifenyler (PCB) eller polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i prøvene. Alle prøver inneholdt relativt grove masser (lite finstoff).

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, i dette tilfellet for å begrense spredning av partikler under selve utfyllingen. Tiltak kan for eksempel bestå av å fylle ren sand over sjøbunnen og/ eller legge en egnet duk før selve utfyllingen starter.


Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbasen, Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil og Lakseregisteret. Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand i Langøysundet, ca. 200 meter fra tiltaksområdet. Det er registrert et gytefelt for torsk ca. tre kilometer vest for tiltaksområdet. 


Bakgrunn

I godkjent reguleringsplan er tiltaksområdet avsatt til havneområde i sjø. Fylkesmannen anser at tiltaket er i tråd med plan for området.


Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Hadsel kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 1. november 2019.

 

 

Høringsfrist:
1. november 2019