Kommunebesøk i Sunndal

Tirsdag 19.11 var fylkesmann Lodve Solholm og hans ledergruppe på besøk til formannskapet i Sunndal kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.11.2013

Møtet begynte med at ordfører Ståle Refstie presenterte Sunndal kommune og de ulike tjenestetilbudene. Hans innledet med å si at Sunndal greier å drive industri og Landbruk side om side mist i et verneområde – og det går helt fint!  Nå i år feirer faktisk Sunndal 100 år som industrikommune!

Nye arbeidsplasser
Refstie presenterte tall fra utvikling av Hydro Aluminimum som tydelig viser at mens antall ansatte har gått ned de siste 25 årene, så har Sunndalssamfunnet maktet å opprettholde sysselsettingen gjennom nye og andre typer arbeidsplasser i kommune. Det krever kontinuerlig fokus på omstillingsarbeid.
Ordføreren trakk også fram prosjektet «Frisklivsbølgen» som  arrangeres sammen med TV2. Målet er å bli den sprekeste kommunen i landet!

Ungdommens kommunestyre
Fra Ungdommens kommunestyre møtte Marius Odland.
Han gav en flott presentasjon og gjennomgang av hvordan det er å være Ung i Sunndal.
Fylkesmannen er imponert over det gode tilbudet kommunen har til sine ungdommer. Her ligger kulturskolen vegg-i-vegg med den nye ungdomsskolen. Prisene er lave, og det sier sitt når Sunndal kommune bruker dobbelt så mye på kultur som landsgjennomsnittet.
Ungdommens kommunestyret har 11 medlemmer, og ca 8 møter i året. De er aktivt med i for eksempel uttalelser til budsjettet som nå legges fram, og har som målsetting å få bygget en egen skatepark.
På spørsmål om ungdommens medvirkning i andre viktige saker, fikk vi høre at ordføreren fra UKS er med i arbeidsgruppa som skal rullere kommuneplana! Det er et eksempel til etterfølgelse også for andre kommuner!

Fokusområder
Gjennom det 5 timer lange møte fikk Formannskapet i Sunndal høre om Fylkesmannens fokusområder og hvordan Fylkesmannen ser på Sunndal kommune. Fylkesmann Lodve Solholm er opptatt av dialog, og understreket viktigheten av at det skal være en lav terskel for å ta kontakt begge veier.
Fra venstre: Assisterende fylkesmann Rigmor Brøste, ordfører Ståle Refstie, rådmann Per Ove Dahl og fylkesmann Lodve Solholm. Rådmannen understreket at det er flere utfordringer i det økonomiske framtidsbilde for Sunndal kommune. Dette er blant annet knyttet til demografi med færre barn og flere eldre. Sunndal har hatt en periode med store investeringer, men har en klar målsetting om ALDRI å komme på den såkalte ROBEK lista, hvor Fylkesmannen for eksempel må godkjenne alle låneopptak. Det er bra!

Økonomiske utfordringer
Sunndal kommune har sett at disse økonomiske utfordringene kommer, og har derfor tatt ned budsjettet med 15 millioner kroner. Det er blant annet sett på struktur innen både barnehage, skole og pleie og omsorg. Kommunen har kjørt gode prosesser, og har kommet i mål med å legge om skole- og barnehagestrukturen for å være bedre rustet for morgendagens utfordringer. Blant annet har kvalitet i skole og barnehage med robuste miljø for både barn og voksne vært vektlagt.  
Det er innført eiendomsskatt i hele kommunen!

10 millioner til villaksen
Innen mijløvernområdet ble hovedfokuset at det nå er bevilget 10 mill kroner til å verne villaksen i Sunndal. Miljøverndirektør Lindis Nerbø måtte innrømme at dette var en tilleggsbevilgning som kom som en stor overraskelse, men at det er positivt ifht målsettingen om å fjerne all gyro i landet. Driva er et av smittevassdragene, og må behandles.  Ordføreren fremheves tidsperspektivet, og det tapet som blir påført grunneierne i mange år. Han mener at det bør opprettes et slags næringsfond som kompensasjon.
Et annet «hett tema» var rovvilt og sau!
Det er et nasjonalt mål å opprettholde et minimumsnivå på rovvilt. En mulighet for å forebygge/unngå rovvilt problematikken kan være etablering av såkalt beredskapsbeite. Her kan det også være tilskuddsmidler å søke på hos Fylkesmannen.