Krav til økonomiforvaltningen

Et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen er at kommunene skal forvalte sin økonomi, slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Publisert 07.01.2020

En kort intro til inntekssystemet

 

Plandokumenter

Styringsverktøyene som kommunestyret har til rådighet innen økonomiforvaltningen er:

  • Økonomiplan og årsbudsjett
  • Årsregnskap og årsberetningen
  • Finansreglement
  • Økonomireglement

Kommunestyret skal også ta i bruk finansielle måltall.

Økonomiplanen er kommunens plan for kommunens virksomhet de neste fire årene. Den handler om å oversette kommunens mål til konkrete tiltak eller aktivitet i den kommende fireårsperioden og må vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.
Årsbudsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler kommende kalenderår.

God styring av økonomien

Fire elementer er viktige bærebjelker i kommunens rolle som samfunnsaktør: Samfunnsutvikling, tjenesteutøvelse, myndighetsutøvelse og demokratiutøvelse. For å kunne utøve kommunens roller er det viktig med god økonomi og god økonomistyring. Noen sentrale element for å oppnå dette er:

  • At kommunen utformer gode plan- og styringsdokument som et grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger.
  • Å jobbe for felles virkelighetsforståelse både blant folkevalgte, administrasjon, tillitsvalgte og kommunens innbyggere.
  • Evne og vilje til å ta styring på kort og lang sikt.
  • Å se sammenhenger og helhet i hele organisasjon.
  • Prosesser som tydeliggjør fordelingen av oppgaver og ansvar mellom administrasjon og folkevalgte; et bevisst forhold til roller. Dette innebærer at:


Ordføreren skal tilrettelegge for åpne demokratiske prosesser og er bindeleddet til administrasjonen.
Rådmannen er ansvarlig for at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet.
Formannskapet innstiller forslag til økonomiplan og budsjett overfor kommunestyret.
Folkevalgte har det overordna ansvaret for kommunens økonomi.

ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll)


ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, enten ved at de planlegger å bruke mere penger enn de har, eller ved at de har brukt mere penger enn de har og ikke evner å betale tilbake i tråd med krav. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Statsforvalteren) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Nyttige lenker:

De finner du til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.