Meld fra om kritikkverdig forhold

Oppdatert 08.04.2024

En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette. Dette kalles ekstern varsling.

Ulike måter å varsle på

Kritikkverdige forhold

Taushetsplikt

Melding etter helsepersonelloven

Ulike måter å varsle på

Ansatte er ofte de første som oppdager eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. For samfunnet og for arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold.

 • Ved intern varsling sier arbeidstakeren ifra til noen internt i virksomheten. Dette kan være til egen leder eller gjennom et internt varslingssystem.
 • Ved ekstern varsling sier en arbeidstaker ifra til noen utenfor virksomheten som har mulighet til å rette på forholdet, for eksempel til en offentlig myndighet. 

Reglene om ekstern varsling gjelder også elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, pasienter i helse- og attføringsinstitusjoner, personer som er utplassert i arbeidslivet og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak. Felles for disse gruppene er at de har tilknytning til arbeidsplassen. Dersom du sender et varsel til Statsforvalteren, og dette er utenfor vårt myndighetsområde, gir vi råd om hva du bør gjøre. Om mulig henviser vi deg til rett myndighet. Andre tilsynsmyndigheter er for eksempel Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Arbeidstakere kan varsle om kritikkverdige forhold

Med arbeidsmiljølovens begrep «kritikkverdig forhold» menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, som for eksempel:

 • fare for liv eller helse
 • fare for klima eller miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten

Du som varsler må være i god tro på at det faktisk foreligger et kritikkverdig forhold, og et varsel kan ikke bygge på grunnløse påstander. Å varsle er noe annet enn å klage på utfallet av en sak.

Taushetsplikt

Statsforvalteren har taushetsplikt når du som arbeidstaker sender et varsel om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass til oss. Vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre identifiserende opplysninger. Identifiserende opplysninger kan for eksempel være arbeidssted og stilling. Vær oppmerksom på at:

 • taushetsplikten gjelder ikke for innholdet i varslet, for eksempel faktiske opplysninger eller sammendrag dersom vilkårene for innsyn etter offentlighetsloven eller forvaltningsloven ellers er oppfylt
 • unntak fra taushetsplikten kan slå inn, for eksempel hvis det skulle oppstå en sivil tvist eller straffesak for domstolene, da vil nemlig spørsmålet om taushetsplikt bli vurdert etter reglene i prosesslovgivningen
 • for andre typer varsel enn de som kommer fra en arbeidstaker om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, vil innholdet i varselet avgjøre om og hvor langt taushetsplikten gjelder

Du kan velge å være anonym når du sender et varsel til oss, men da kan det være vanskeligere for oss å følge opp varselet.

Bruk gjerne skjemaet nedenfor for å sende et varsel til oss. Spørsmålene vi stiller i skjemaet, gjør det enklere for oss å behandle varselet på best mulig måte. 

Lenke til digitalt skjema - Varsel til Statsforvalteren

Melding etter helsepersonelloven

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet, heter det i helsepersonelloven paragraf 17. Hvis du er helsepersonell og skal melde fra etter denne paragrafen, kan du bruke Melding til Statsforvalteren. Du kan selvsagt også velge å sende et vanlig brev til oss.

Der Statsforvalteren kjenner melders identitet, skal ønsket om å være anonym i utgangspunktet respekteres. Vi kan likevel aldri garantere anonymitet når vi mottar meldinger etter helsepersonelloven eller klager på helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.