Beredskap for barn og unge i sommerferien

I sommermånedene er det av erfaring økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold. 

Publisert 31.05.2021

Regjeringen har sendt ut brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien. Dette er særlig relevant for grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorer, barnevernstjenesten og familievernet. Vi ber alle gjøre seg kjent med innholdet i brevet i sin helhet, og de aktuelle nettressurser og hjelpetjenestene.

Beredskapen i sommer må særlig planlegge for å:

  • redusere negative konsekvenser av covid-19 pandemien for sårbare barn og unge
  • kunne bistå barn og unge som står i fare for eller opplever ufrivillige utenlandsopphold
  • sikre at ansatte har god kjennskap om meldeplikten til barnevernet og avvergingsplikten etter straffeloven

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan få hjelp. Kommunene oppfordres til å ha målrettet informasjon til barn og unge f.eks. på sine hjemmesider og i andre relevante kanaler der barn og unge er.

Barn og unge kan ringe direkte hit:

Dersom hjelpeapparatet trenger råd og veiledning:

  • Politi: 02800 eller nødnummer 112
  • Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Bufdir. Tlf.: 466 15 000 (hverdager kl. 08:00-15:45)
  • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://rodekorstelefonen.no/ Tlf.: 815 55 201 (mandag- fredag kl. 09:00- 16:00)
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Tlf.: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)
  • Spesialutsendinger ved utvalgte utenriksstasjoner (integreringsrådgivere). Ved bekymring for at barn og unge kan bli ufrivillig tilbakeholdt i utlandet kan integreringsrådgiverne kontaktes.
  • Utenriksdepartementets operative senter (UDops): Tlf.: +47 23 95 00 00 (hele døgnet)

I beredskapsbrevet er det informasjon og lenker til en mer utfyllende liste med kontakter og relevante instanser.