Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvaltaren er gravplassmynde

Statsforvaltaren er regional gravplassmynde frå 1. januar 2021. Oppgåvene for heile landet er samla hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Publisert 08.01.2021

Bakgrunnen for endringa er at Stortinget har vedteke ny lov om tro og livssyn og revideringar i gravplasslova.

Oppgåvene til Statsforvaltaren er saksbehandling etter gravplasslova og gravplassforskrifta, som godkjenning av gravplassplanar og lokale vedtekter for gravplassar, innspel til arealplanar som vedkjem gravplassar og dessutan klagebehandling.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark rettleiar lokale gravplasstyresmakter om gravplasslova og gravplassforskrifta.

Gravplassrettleiaren er laga for å hjelpe instansar med mynde innan kremasjon, gravferd og gravplass.