Endring i helsepersonells meldeplikt til barneverntjenesten

Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnverntjenesten i kommunen både av eget tiltak og når de får pålegg om det. En lovendring har gjort helsepersonells ansvar tydeligere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.08.2018

Helsepersonelloven § 33 ble endret med virkning fra 01.07.2018 for å tydeliggjøre ansvaret.

Formålet med endringene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene slik at de blir lettere å bruke. Bestemmelsene om meldeplikt for ulike yrkesgrupper er gjort mest mulig like, og det er nå et tydeligere skille mellom opplysningsplikt av eget tiltak og ved pålegg fra barnevernet.

Etter endringene blir dessuten plikten til å melde til barneverntjenesten knyttet opp mot beskrivelser av mer konkrete situasjoner enn tidligere. Beskrivelsene er disse:

  • et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
  • et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd
  • et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Det må fortsatt være "grunn til å tro" at et barn er i en slik situasjon. Det betyr at det må foreligge en begrunnet bekymring for det. Det er ikke krav om sikker viten eller overvekt av sannsynlighet for det, men helsepersonellet må ha noe mer enn en vag mistanke.

I helsepersonelloven § 33 er det i tillegg innført tilføyelser som klargjør ansvaret og oppgavene til personen i helseinstitusjoner som skal ha ansvar for å videreformidle opplysninger.

Hvis institusjonen beslutter å ikke melde saken, har det enkelte helsepersonell plikt til å melde på egen hånd hvis helsepersonellet fortsatt mener at vilkårene for å melde er oppfylt. 

Barneverntjenesten har plikt etter barnevernloven § 6-7a til å gi tilbakemelding til melder. Den ansvarlige i helseinstitusjonen skal videreformidle tilbakemeldingen til meldende helsepersonell.