Sjumilssteget foreslår å vurdere alle aldersgrenser for barn i norsk lov på nytt

Direktorater og departement må ta en ny diskusjon om lovens aldersgrenser for barn. 

De gjør at barn står i fare for å miste den sentrale menneskeretten å bli hørt og få si sin mening i saker som angår og berører dem, skriver Sjumilssteget i et brev til direktoratenes regelverksgruppe.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2017

- Aldersgrensen på 7 år fungerer som et hinder for å høre de minste barna, og bør fjernes helt, sier Sjumilsstegets nasjonale koordinator, Eivind Pedersen. 

Bekymret for regelverksgruppas konklusjon

I disse dager har fem direktorater og departement en regelverksgruppe som arbeider med aldersgrenser. Regelverkets foreløpige konklusjon er at «aldersgrensene ikke er problemet – problemet er at barn og unge ikke kjenner til de!».

Sjumilssteget, som jobber med at FNs barnekonvensjon skal brukes aktivt i kommuner og embeter, har skrevet et brev til gruppa.

-Vi ønsker, og barna trenger, en ny diskusjon om norske aldersgrenser, sier Pedersen.

-Regelverksgruppas konklusjon er for oss uforståelig. Mange av aldersgrensene er gamle og har gått ut på dato.

For eksempel blir ikke mange barn under 7 år spurt eller hørt i barnevernsundersøkelser og i barnelovsaker på grunn av reglene for modenhetsvurdering. Et annet eksempel er at barn under tolv år ikke må bli spurt om å bli adoptert til en stemor eller stefar.

De minste barna diskrimineres

- At barnekonvensjonen er overordnet norsk lov og går foran annen lov er ikke allment kjent, sier Pedersen.

- Aldersgrenser kommer i konflikt med barnekonvensjonens artikkel 12. Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår og berører dem. Dette gjelder prinsipielt alle aldersgrenser, med unntak av myndighetsgrensen på 18 år fordi du da er voksen.

- For oss er 7-årsgrensen den mest problematiske. Synet på når barnet er «modent» og «er i stand til å danne seg egne synspunkter» er gammeldags. Det diskriminerer særlig barn under 7 år, sier Pedersen.

Vår oppfordring er:

Direktorater og departementer bør vurdere alle aldersgrenser på nytt i lys av ny kunnskap om barn knyttet til artikkel 12. Artikkel 12 bør være med overordnede bestemmelser for barns rett til å bli hørt og si sin mening i Norge.

Les brevet her.

Sjumilssteget på facebook.

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en satsning hos fylkesmannsembetene som arbeider med at kommunene og embetene skal bruke FNs barnekonvensjon som sin viktigste lov i saksbehandling som angår barn og unge. Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe koordineres fra embetet i Troms, og har medlemmer fra andre fylkesmannsembeter.