Ein trygg skuledag utan mobbing

Oppdatert 24.06.2022

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan krenking eller mobbing. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor om kva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skulen må undersøke det som har skjedd. Undersøkinga skal gje skulen informasjon slik at dei kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner og kva du ønskjer av tiltak - hvis du vil. Du har også rett til å seie di meining sjølv, eller late andre gjere det for deg. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for at du skal ha det trygt og godt på skulen.

Skulen skal alltid lage ein skriftleg plan med tiltaka som viser korleis dei skal hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner om planen, og du har rett til å få planen frå skulen. 

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Rektor må kjenne til korleis du opplever skulemiljøet. Rektor har fem arbeidsdagar på å gjere deg trygg på at skulen skal hjelpe deg. Viss du etter dei fem arbeidsdagane ikkje er trygg på at skulen vil klare å hjelpe deg, kan du melde frå til oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Dersom vi ser at dei ikkje har gjort jobben sin, kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.


Buot mánáin ja nuorain lea vuoigatvuohta oadjebas ja buorre skuvlabirrasii almmá givssideami ja loavkideami haga. Juos dus oahppin ii leat oadjebas ja buorre dilli skuvllas, de galgá skuvla veahkehit. Juos skuvla ii veahket, de sáhtát váldit oktavuođa minguin Fylkkamánnis.

Dieđihastte rektorii vuos

Juos dus ii leat buorre dilli skuvllas, de fertet don dahje du váhnemat dieđihit rektorii. Rektor galgá du váldit duođas ja skuvla ferte guorahallat mii lea dáhpáhuvvan. Rávisolbmot skuvllas galget dahkat buot maid sáhttet veakehan dihte du. Skuvla galgá bargagoahtit du áššiin ovdalgo vahkku lea vássán. Dasto galgá skuvla ráhkadit čálalaš plána mo áigot du veahkehit. Don sáhtát leat mielde ráhkadeamen plána juos háliidat.

Dieđihastte Fylkkamánnii juos skuvla ii bargga doarvái

Juos skuvla ádjána guhkit go vahku dahkat juoidá áššiin, de sáhtát váldit oktavuođa minguin Fylkkamánnis. Seamma sáhtát juos dovddat ahte skuvla ii váldde du duođas. Mii geat bargat Fylkkamánnis, galgat vuos gávnnahit leago skuvla dahkan iežas barggu. Das maŋŋá mearridit maid skuvla galgá bargat vai don oaččut oadjebas ja buorre skuvlaárgabeaivvi.

PS. Don sáhtát álo váldit minguin oktavuođa Fylkkamánnis juos lea mihkkege maid smiehtat. 


Lurer du på noe? Trenger du å snakke med?

Kontakt oss gjerne!


Leago mihkkege maid dáhtošit diehtit? Dárbbašatgo háleštit?

Válddes fal minguin oktavuođa!


 

Eivind Bratsberg

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrebr@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 60
Mobil: 952 07 926


Liv-Inger Rystrøm

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmfiliry@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 36


 

Remi Andre Møller

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrram@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 21 07


Jan Salmi

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmfijasa@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 85


Elise Steffensen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrest@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 49


Marius Gulsrud

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmfimagu@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 05 54


Grete Theodorsen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrgth@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 45


Martine Stabell

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: masta@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 03 25


Trine-Lise Nerdal

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrtln@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 46


Tine Margrete Brun Henriksen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmtrtbh@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 22 48


Elin Flatåker Johansen

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: joefl@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 04 09


Mona Johnsen

Hei! Jeg har kontor i Tromsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Romssas. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: monjo@fylkesmannen.no
Telefon: 77 64 20 90


Monica Dahlback

Hei! Jeg har kontor i Vadsø. Alle kan kontakte meg.
Bures! Mus lea kantuvra Čáhcesullos. Buohkat sáhttet muinna váldit oktavuođa.

E-post: fmfimoda@fylkesmannen.no
Telefon: 78 95 04 08


Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.

Dát daddjo lágas

Buot ohppiin lea vuoigatvuohta oadjebas ja buorre skuvlabirrasii. Skuvla ii galgga oppanassiige dohkkehit loavkideami, veahkaválddi, vealaheami iige hiddjideami.

Skuvla galgá čađat bargat nu buori skuvlabirrasa bealis go vejolaš, ja áittardit ahte oahppit vásihit skuvlla oadjebassan ja buorrin. Rektor guoddá ovddasvástádusa dán dahkamis.

Buot rávisolbmot geat barget skuvllas galget bearráigeahččat ahte ohppiin lea buorre dilli, ja galget bissehit givssideami ja eará loavkideami. Sii galget maiddái dieđihit rektorii juos vihkugohtet dahje bohtet diehtit ahte oahppis ii leat oadjebas ja buorre dilli.

Dát lea čállojuvvon oahpahuslága kapihttalis 9A ja gusto 1.8.2017 rájes.