Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan:

Publisert 09.02.2024

Barnevernsreformen/Oppvekstreformen stiller nye krav til kommunene og deres arbeid med tidlig innsats og forebygging. Nytt av 2022 var at alle kommuner skal ha en plan for kommunens arbeid med å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Kommunen skal beskrive mål for arbeidet, hvordan de vil samordne tjenestetilbud til barn og unge, hvem som har ansvar og hvordan tjenestene skal samarbeide

Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne tjenestetilbud til barn og unge.

Statsforvalteren skal følge med på hvordan kommunen etterlever plikten til å vedta en plan for dette arbeidet, og bidra til at kommuner utveksler erfaring og kompetanse om planarbeidet med hverandre.   Vi har laget opptak med to innledninger vi har fått mange tilbakemeldinger på fra kommunene at er nyttige i arbeidet med denne planen, som en ressurs . Begge opptakene er tekstet

Hvordan jobbe kunnskapsbasert med planen og legge til rette for god samhandling internt i kommunen. Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver Korus Sør

Forankring av forebyggende plan i kommunens øvrige planarbeid etter plan- og bygningsloven og folkehelseloven. Anders Aasheim, seniorrådgiver Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Opptakene er laget av Statsforvalterens nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis, hvor alle embeter er representert. Arbeidsgruppens formål er å bidra til at embetene, regionale aktører og kommunenes arbeid med barns rettigheter og Barnekonvensjonen har høy faglig standard og koordineres på en samordnet og effektiv måte, i tråd med det enkelte embetets prioriteringer. Arbeidsgruppen koordineres av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, med særskilt oppdrag fra Bufdir.

 

Anne-Kristin Imenes:

Anders Aasheim: