Klage til Statsforvaltaren

Ei av oppgåvene til Statsforvaltaren er å syte for at du som innbyggjar får oppfylt rettane du har krav på frå det offentlege. På mange samfunnsområde er det kommunen som yter tenestene. Statsforvaltaren passar på at kommunen gjer jobben sin og at du får oppfylt rettane dine. Dette gjer vi gjennom tilsyns- og kontrollarbeid. Ein del av oppdraget vårt er dessutan å behandle klager på kommunale enkeltvedtak.

Publisert 16.01.2017, Sist endra 27.05.2022

Som innbyggjar har du mange rettar. Viss rettane dine blir brotne, kan du bruke klageretten din. Dersom kommunen har gjort eit vedtak som gjeld rettane dine, kan du klage på vedtaket. I nokre tilfelle kan det offentlege også avvise å behandle ei sak. I slike tilfelle er sjølve avvisinga eit vedtak du kan klage på.

Vil du klage på barnevernet?

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Slik går du fram når du vil klage på eit vedtak

Statsforvaltaren er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre veker etter at du vart informert om vedtaket. Når du ønskjer å klage, er det viktig at du skildrar kva du vil klage på. Forklar kva som har skjedd, ta med viktige datoar og kva som er gjort i saka. Ver tydeleg på kva du ber om, kanskje har du ønske eller framlegg til kva som kan endrast i vedtaket. Hugs at du ikkje bør skrive sensitive opplysningar i e-post.

Klagen sender du til den instansen som gjorde vedtaket. I vedtaket frå kommunen skal det vere opplysningar om klageretten og adressa du skal sende klagen til. Dersom det kommunale organet ikkje endrar vedtaket sitt etter at du har klaga, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren.

Dette gjer Statsforvaltaren

Vi seier at Statsforvaltaren er ein rettstryggleiksinstans, og vi behandlar klagen din så raskt som råd. Saksbehandlingstida kan variere alt etter kva type sak det er og saksbehandlingstida hjå Statsforvaltaren i regionen din. Dersom vi reknar med at det vil ta meir enn ein månad før du kan få svar frå oss, tek vi kontakt og opplyser om når du kan rekne med å få svar frå oss. Manglar det informasjon i klagen frå deg, tek vi også kontakt.

Statsforvaltaren er også klageinstans for helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis du klagar på helse- og omsorgstenester.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Pass på personopplysningane dine

Unngå å sende sensitiv informasjon til oss via e-post eller sosiale medium. Sensitiv informasjon kan til dømes vere fødselsnummer og helseopplysningar.  Bruk i staden det digitale meldingsskjemaet Melding til Statsforvaltaren, det kan du også bruke til sensitiv informasjon, og systemet handterer dessutan store vedlegg. Fordi kontaktskjemaet er ei sikker løysing, må du logge inn via ID-porten.