Anmodning om tilsyn – lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Den 1. juli 2022 trer en rekke lovendringer i kraft. Det dreier seg blant annet om pasienter, brukere og pårørendes rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten og presisering av plikt for helse- og omsorgstjenesten til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2022

Anmodning om tilsyn – lovens §§ 7-4 og 7-4 a

Før lovendringen stod det i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 at pasienter, brukere og pårørende hadde rett til å be tilsynsmyndigheten om å vurdere om helse- og omsorgslovgivningen er brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne av. Det var ikke stilt krav om at det måtte være skader eller en viss alvorlighet knyttet til det mulige lovbruddet.

Loven er nå endret slik at § 7-4 gir rett til å anmode om tilsyn. Etter endringen i paragrafen er det nå opp til statsforvalteren å vurdere om en slik anmodning skal følges opp tilsynsmessig og eventuelt hvordan. Statsforvalteren har flere måter å følge opp en sak på, og kan velge hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig ut fra formålet med tilsyn. Dersom det er grunn til å tro at det er forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal statsforvalteren snarest mulig undersøke dette. Lovendringen innebærer også at statsforvalteren kan komme fram til at en henvendelse ikke gir grunnlag for videre undersøkelser. Den som har fremsatt en anmodning skal informeres om hvordan tilsynsmyndigheten har fulgt opp saken, eventuelt få en kort begrunnelse dersom tilsynsmyndigheten beslutter å ikke følge opp anmodningen.

Plikt for helse- og omsorgstjenesten til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende

Lovendringen innebærer også en presisering i spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven om at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten har plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet. Tilsvarende får pasient, brukere og pårørende rett til å få svar på slike henvendelser, fastslås det i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-7.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.