Tilretteleggingsmidler til barnehager 2023-2024

Søknadsfrist:
3. september 2023 23:59
Målgruppe:
Eiere/styrere/daglige ledere i kommunale og private barnehager med ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb.
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Styrere, daglige ledere og eiere av private og offentlige barnehager

Har din barnehage ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb? Hvis ja - da kan du som er eier, styrer eller dglig leder søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2023-2024.

Publisert 14.08.2023

Tilretteleggingsmidler - en del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Tilretteleggingsmidler er et av flere tiltak i regional ordning som skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i barnehagene, og slik bidra til å sikre alle barn i barnehage et tilbud med høy og likeverdig kvalitet.

Samarbeidsfora for Oslo og Viken har besluttet at 30 % av kompetansemidler 2023 til regional ordning skal brukes til tilretteleggingsmidler for studieåret 2023-2024. Det utgjør 28,6 mill. kroner.

I Oslo og Viken skal tilretteleggingsmidlene motivere ansatte i barnehager til å utdanne seg til barnehagelærere. Tilskuddet gir eier, styrer/daglig leder  mulighet til å planlegge og legge til rette for den ansatte som tar utdanning ved siden av jobb og slik bidrar til kompetanseutviklingen i barnehagen.

Søknadsfrist for tilretteleggingsmidler 2023-2024

Det er barnehagens eier eller styrer/daglig leder som søker om tilretteleggingsmidler for sine ansatte/studenter.

Svar på søknader og utbetalinger forventes å være sendt ut og ferdigstilt innen 1. desember 2023.

Ansatte/studenter som det søkes for vil motta  kopi av vårt svar på søknadsbehandlingen som gjelder dem.

Du finner søknadsskjema under fanen "Lenker".

Søknadsfristen er 3. september 2023.

Barnehager/eiere skal rapportere for tilskudd mottatt for studieåret 2022-2023

Hvis barnehageeier/barnehagen mottok tilretteleggingsmidler for ansatte/studenter studieåret 2022-2023 skal det nå være rapportert for dette tilskuddet. Dette gjelder også hvis det i år søkes om tilskudd for andre ansatte enn den/de som eier/barnehagen mottok tilskudd for studieåret 2022-2023.

Det er eier av barnehagen eller styrer som skal ha rapportert for mottatt tilskudd for 2022-2023. 

Frist for rapportering var 13. august 2023

NB! Søknad om nytt tilskudd for studieåret 2023-2024 blir ikke behandlet dersom det ikke er rapportert for tilskudd mottatt for 2022-2023.

 

 

 

Søknad om tilretteleggingsmidler

 • Barnehageeier/styrer kan søke om 60 000 kroner per ansatt/student.
 • Det kan søkes om tilskudd for inntil ti ansatte/studenter per søknadsskjema.
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler kun søknader som er sendt inn på vårt eget skjema via vår søkeportal.
 • Du finner søknadsskjema til bruk for barnehager i Oslo og Viken under fanen «Lenker».

Informasjon som innhentes i arbeidet med tilretteleggingsmidler brukes til søknadsbehandling, utbetaling av midler, rapporter og statistisk arbeid.

Tildeling og utbetaling av tilskudd for studieåret 2023-2024

Tildeling og utbetaling av tilskudd for studieåret 2022-2023 gjøres så langt vi har tilgjengelige midler til tiltaket.

Det tildelte beløpet pr. ansatt/student blir utbetalt i sin helhet høsten 2023.

Tildeling av tilretteleggingsmidler for studieåret 2023-2024 blir gjort ut fra følgende kriterier:

 • Den ansatte/studenten tar en av følgende barnehagelærerutdanninger ved siden av jobb i barnehagen:
  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
  • Deltid barnehagelærerutdanning
  • Samlingsbasert barnehagelærerutdanning
 • Den ansatte/studenten er fast ansatt 
 • Den ansatte studenten er midlertidig ansatt 
 • Den ansatte/studenten arbeider i minimum 40 % stilling i tillegg til studiene. 

Du finner mer informasjon om utfylling av skjema, utbetaling av midler og rapportering under fanene "Lenker"  og "Dokumenter".

Prioriteringer av søknader fra Oslo

Samarbeidsforum for Oslo har besluttet at det i Oslo ikke skal være noen prioritering av barnehager som har dispensasjon fra utdanningskravet.

Tildeling av tilretteleggingsmidler for 2023-2024 til barnehager i Oslo blir gjort etter følgende prioritering:

1. Ansatte/studenter med fast ansettelse

 1. 4.års-studenter
 2. 3.års-studenter
 3. 2.års-studenter
 4. 1.års-studenter

2. Ansatte/studenter med midlertidig ansettelse

 1. 4.års-studenter
 2. 3.års-studenter
 3. 2.års-studenter
 4. 1.års-studenter

Prioritering av søknader fra Viken

Samarbeidsforum for Viken har besluttet at det i Viken skal være prioritering av barnehager som har dispensasjon fra utdanningskravet.

Tildeling av tilretteleggingsmidler for 2022-2023 til barnehager i Viken blir gjort etter følgende prioritering:

1. Barnehager med dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Søknader prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. års-studenter
 2. års-studenter
 3. års-studenter
 4. års-studenter

2. Barnehager uten dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i  barnehagepedagogikk. Søknader prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. års-studenter
 2. års-studenter
 3. års-studenter
 4. års-studenter     

3. Ansatte/studenter med midlertidig ansettelse. Prioriteres på samme måte, og i samme rekkefølge som ansatte/studenter med fast ansettelse i barnehager med/uten dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Bruk av tilretteleggingsmidler

 • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte/student, og skal derfor tildeles og brukes i den barnehagen hvor den ansatte jobber.
 • Styrer/barnehageeier skal informere den ansatte/studenten om tildeling av midler eller avslag på søknaden.
 • Styrer/barnehageeier skal sammen med den ansatte/studenten avklare og planlegge hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes gjennom studieåret.
 • Styrer/barnehageeier skal bruke midlene for å legge til rette for studiedeltakelse for den ansatte/studenten som midlene er knyttet til.
 • Hvis den ansatte/studenten arbeider i flere barnehager, skal det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene.
 • Hvis den ansatte/studenten skifter arbeidssted eller får ny arbeidsgiver i løpet av studieåret, skal tilretteleggingsmidlene følge vedkommende til nytt arbeidssted.
 • Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte/studenten får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
 • Midlene kan brukes til å dekke bøker, pc, reiseutgifter, oppholdsutgifter, semesteravgift, studieavgifter, samt annet studiemateriell til den ansatte/studenten.
 • Midlene er ikke skattepliktige når de utbetales til den ansatte/studenten etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte/studenten har hatt og kan dokumentere. Da påløper det heller ingen arbeidsgiveravgift.
 • Midlene er skattepliktige dersom barnehageeier utbetaler dem direkte til den ansatte/studenten.
Søknadsfrist:
3. september 2023 23:59
Målgruppe:
Eiere/styrere/daglige ledere i kommunale og private barnehager med ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb.
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Styrere, daglige ledere og eiere av private og offentlige barnehager