Skjema Tema Omtale
A
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 1 Miljø og klima Skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken. (Word-format)
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 2 Miljø og klima Vedlegg til skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken. (Excel-fil)
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 3 Miljø og klima Veileder til årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken (PDF-fil).
Avfall, årleg rapportering for deponi Miljø og klima For industrideponi og avfallsdeponi som skal levere årleg rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvaltaren.
Avløp - årlig rapportering Miljø og klima Skjema for årsrapportering om avløp, ref. krav i tillatelser.
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeigarlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskot som kan medverke til å oppretthalde og forvalte ville anadrome laksefisk. Du kan også søkje om tilskot for å leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forureining, akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Skjema for kommunar og bedrifter (den som har gjort skade) som skal varsle om akutte utslepp frå avløpsanlegg med løyve etter kap. 14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har konsekvensar for miljøet.
Forureining, planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima For kommunar eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslepp av avløpsvatn. Skjemaet kan også brukast til oppfølgande meldingar.
Forureining, årleg rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om eigenkontroll. Eigenkontrollen omfattar alle utslepp som har innverknad på miljøet.
Forurensningsloven - informasjon og søknader Miljø og klima Her får du generell veiledning om hvilke krav som stilles til innholdet i en søknad om tillatelse etter forurensningsloven.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfaldet i vassdrag.
M
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk (Word-format).
Meldeskjema kap 26 fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima Gjelder for virksomheter etter kapittel 26 - Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
Meldeskjema kap 27 mellomstore forbrenningsanlegg Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg (Word-format).
Meldeskjema kap 28 kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling (Word-fil).
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft (Word-format).
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (Pukkverk). Word-format.
Meldeskjema kap 33 betongproduksjon Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 33: Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer (Word-format).
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verna område. Du må oppgje føremålet med ferdselen.
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Papirskjema
P
Prioriterte kulturlandskapsområde Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, kommunar og institusjonar kan søkje om forvaltningstiltak i verdfulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må vere registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truga artar Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på truga artar og prioriterte artar.
R
Rovvilt, akutte førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til akutte tiltak mot rovviltskadar. Søknaden må på førehand vere avtala med Statsforvaltaren.
Rovvilt, erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeigaren søkje om erstatning.
Rovvilt, førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til førebyggande tiltak mot rovviltskadar. Tiltaket må kunne forventast å ha direkte tapsreduserande effekt.
Rovvilt, konfliktdempande tiltak Miljø og klima Kommunar, organisasjonar og andre kan søkje om støtte til tiltak i lokalsamfunn der rovvilt, særleg bjørn og ulv gjer seg gjeldande. Målet er at tiltaket skal gjere lokalsamfunnet betre i stand til å handtere konfliktar som desse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap og forståing for rovvilt og rovviltforvalting.
S
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskarar som skal registrere fiske med fastståande reiskap etter laks, sjøaure og sjørøye.
U
Utvalde naturtypar Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak for truga og utvalde naturtypar.
V
Vilttiltak Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, kommunar, bedrifter og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot til praktiske vilttiltak, støtte til å løyse oppgåver, informasjonstiltak med meir. Skjemaet tilhøyrer Miljødirektoratet. Statsforvaltaren behandlar søknadene som gjeld artar det ikkje kan jaktast på.