Skjema Tema Omtale
K
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse, omsorg og sosialtenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal søkje om tilskot for å bidra til betre livskvalitet for personar med rusmiddelproblem og deira pårørande, gjennom å styrkje kommunens tilbod til målgruppa. Tilskotet skal også bidra til auka brukarmedverknad og samarbeid mellom kommunar, andre offentlege tenester og frivillig eller ideell sektor.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personar under 30 år og på tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene i Nav.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
T
Tvang kapittel 9: Signeringsprotokoll veiledning og trening Helse, omsorg og sosialtenester Signeringsprotokoll for mottatt veiledning og trening (Word-dokument).
Tvang kapittel 9: skjema for deltakelse, veiledning og opptrening Helse, omsorg og sosialtenester (Excel-dokument).
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motset seg Helse, omsorg og sosialtenester Før det kan gis helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarleg for helsehjelpa gjere vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukast av helsepersonell som skal orientere statsforvaltaren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krev innlogging via ID-porten.