Skjema Tema Omtale
K
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse, omsorg og sosialtenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid, overgangsordning Helse, omsorg og sosialtenester Kommunar som i 2021 fekk tilskot etter tidlegare regelverk, kan søkje om vidareføring av tilskot til stillingar for å styrkje rusarbeidet (kap. 765, post 62). Bruk skjemaet til å søkje tilskot eller til å rapportere på tilskot.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personar under 30 år og på tilgjengelegheit til dei sosiale tenestene i Nav.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
T
Tvang kapittel 9: Signeringsprotokoll veiledning og trening Helse, omsorg og sosialtenester Signeringsprotokoll for mottatt veiledning og trening (Word-dokument).
Tvang kapittel 9: skjema for deltakelse, veiledning og opptrening Helse, omsorg og sosialtenester (Excel-dokument).
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motset seg Helse, omsorg og sosialtenester Før det kan gis helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarleg for helsehjelpa gjere vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukast av helsepersonell som skal orientere statsforvaltaren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krev innlogging via ID-porten.