Skjema Tema Omtale
K
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse, omsorg og sosialtenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Helse, omsorg og sosialtenester Kommunar (eller bydelar) som har søkt om rekrutteringstilskot til psykologar i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 60) skal rapportere til Statsforvaltaren. Skjemaet skal brukast til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
R
Rapportering – KVP, digitalisering og aktivitetsplikt Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram og vilkår om aktivitet for mottakarar av økonomisk stønad under 30 år.
T
Tvang kapittel 9: Signeringsprotokoll veiledning og trening Helse, omsorg og sosialtenester Signeringsprotokoll for mottatt veiledning og trening (Word-dokument).
Tvang kapittel 9: skjema for deltakelse, veiledning og opptrening Helse, omsorg og sosialtenester (Excel-dokument).