Verneområde

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Innenfor Statsforvalteren i Oslo og Vikens virkeområde finnes rundt 600 verneområder.

I naturbase kan du enkelt søke opp naturvernområder i de ulike fylkene:

Søk etter naturvernområder i Naturbase

Det er laget forvaltningsplaner for en del av verneområdene som også ligger i Naturbase under det aktuelle området. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.04.2022

Sjøfuglene trenger ro i hekketiden

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hekkende sjøfugl i tiden som kommer. Samtidig minner vi om ferdselsforbud i sjøfuglreservater fra 15. april.


Publisert 16.09.2021

Høring av endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat

Et forslag om å endre grensen for Hansemakerkilen naturreservat i Sarpsborg kommune er nå ute på høring. Alle kan uttale seg til forslaget innen 15.10.2021.


Publisert 21.05.2021

Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

Bruken av ramsløk har blitt stadig mer populært. At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, men sanking av ramsløk i naturreservater er faktisk forbudt – her er plantene fredet.


Publisert 20.05.2021

Høring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå på høring. Du kan sende dine innspill innen 15. september 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken.


Publisert 03.05.2021

Tørrfuru i Østmarka naturreservat endte på bålet

Den ikoniske tørrfurua på Tonekollen i Østmarka naturreservat er borte. Noen har hugget den ned og brukt den som bålved, til tross for at det er forbudt å bruke trær og busker i verneområdet til ved.


Publisert 16.04.2021

Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Sjøfuglene har behov for å være i fred i hekketiden. Derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av, flere holmer og skjær fra 15. april.


Publisert 31.10.2019

Droneflyvning i verneområder

Fylkesmannen får ofte henvendelser om droneflyving i og i nærheten av verneområder. Disse kan være knyttet til næring, skjøtsel eller privatpersoner som ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i vakker natur. I flere verneområder er det ikke lov å fly droner på grunn av vern av viktige naturverdier, men det finnes unntak.