Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Innenfor Statsforvalteren i Oslo og Vikens virkeområde finnes rundt 600 verneområder.

I naturbase kan du enkelt søke opp naturvernområder i de ulike fylkene:

Søk etter naturvernområder i Naturbase

Det er laget forvaltningsplaner for en del av verneområdene som også ligger i Naturbase under det aktuelle området. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.04.2022

Sjøfuglene trenger ro i hekketiden

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hekkende sjøfugl i tiden som kommer. Samtidig minner vi om ferdselsforbud i sjøfuglreservater fra 15. april.


Publisert 16.09.2021

Høring av endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat

Et forslag om å endre grensen for Hansemakerkilen naturreservat i Sarpsborg kommune er nå ute på høring. Alle kan uttale seg til forslaget innen 15.10.2021.


Publisert 21.05.2021

Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

Bruken av ramsløk har blitt stadig mer populært. At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, men sanking av ramsløk i naturreservater er faktisk forbudt – her er plantene fredet.


Publisert 20.05.2021

Høring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er nå på høring. Du kan sende dine innspill innen 15. september 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken.


Publisert 03.05.2021

Tørrfuru i Østmarka naturreservat endte på bålet

Den ikoniske tørrfurua på Tonekollen i Østmarka naturreservat er borte. Noen har hugget den ned og brukt den som bålved, til tross for at det er forbudt å bruke trær og busker i verneområdet til ved.


Publisert 16.04.2021

Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Sjøfuglene har behov for å være i fred i hekketiden. Derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av, flere holmer og skjær fra 15. april.


Publisert 31.10.2019

Droneflyvning i verneområder

Fylkesmannen får ofte henvendelser om droneflyving i og i nærheten av verneområder. Disse kan være knyttet til næring, skjøtsel eller privatpersoner som ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i vakker natur. I flere verneområder er det ikke lov å fly droner på grunn av vern av viktige naturverdier, men det finnes unntak.