Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Innenfor Statsforvalteren i Oslo og Vikens virkeområde finnes rundt 600 verneområder.

I naturbase kan du enkelt søke opp naturvernområder i de ulike fylkene:

Søk etter naturvernområder i Naturbase

Det er laget forvaltningsplaner for en del av verneområdene som også ligger i Naturbase under det aktuelle området. 


Publisert 31.01.2024

Forvaltningsplan for Finnemarka naturreservat ferdig

Vi har nå ferdigstilt og godkjent en forvaltningsplan for Finnemarka naturreservat i Lier og Modum kommuner. Den oppdaterte planen er et viktig verktøy i forvaltningen av verneområdet. 


Publisert 17.01.2024

Statsforvalteren fjerner gran fra Løkenesskogen naturreservat

For å legge til rette for den truete naturtypen kalklindeskog og tilhørende artsmangfold, tar vi ut gran fra naturreservatet.


Publisert 20.12.2023

Regelverk tilrettelegger for sykkelsti i Blankvann landskapsvernområde

Verneforskriften for landskapsvernområdet er endret slik at det legges til rette for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etablering av sykkelsti etter søknad


Publisert 23.03.2023

Begrenser organisert ferdsel på Hardangervidda av hensyn til villreinen

Hardangervidda er et yndet og populært turmål for mange og det skal vidda fortsatt være. Av hensyn til villreinen er det behov for å begrense og styre ferdselen i enkelte deler av vidda.


Publisert 16.02.2023

Forvaltningsplanen for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er oppdatert

Forslaget til forvaltningsplan som var på høring i 2021 er nå bearbeidet og godkjent. Den oppdaterte planen er et viktig verktøy i forvaltningen av Skrim og Sauheradfjella naturreservat.


Sist endret 14.04.2023

Sjøfuglene trenger ro i hekketiden

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hekkende sjøfugl i tiden som kommer. Samtidig minner vi om ferdselsforbud i sjøfuglreservater fra 15. april.


Publisert 21.05.2021

Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

Bruken av ramsløk har blitt stadig mer populært. At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, men sanking av ramsløk i naturreservater er faktisk forbudt – her er plantene fredet.


Publisert 31.10.2019

Droneflyvning i verneområder

Fylkesmannen får ofte henvendelser om droneflyving i og i nærheten av verneområder. Disse kan være knyttet til næring, skjøtsel eller privatpersoner som ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i vakker natur. I flere verneområder er det ikke lov å fly droner på grunn av vern av viktige naturverdier, men det finnes unntak.