Oppstartsmelding for mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde

Det meldes oppstart av verneprosess for en mindre utvidelse av foreslått friluftslivsområde nordvest i Østmarka. Arealet er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.01.2023

I oktober 2020 kunngjorde Statsforvalteren oppstart av verneprosess for nasjonalpark og alternative verneformer innenfor et avgrenset område på kommunale eiendommer i Østmarka. I oktober 2022 sendte vi tre alternative forslag på høring, med høringsfrist 15. januar 2023.   

Mindre utvidelse

Gjennom ordningen med frivillig vern, ble det høsten 2022 tilbudt et tilgrensende, mindre areal på tre private skogeiendommer i nordvest. I tillegg inngår noe areal eid av Oslo kommune. 

Arealet vil utvide foreslått friluftslivsområde fra 19,3 km2 til 20,9 km2. Se aralet på oppstartskartet i høyre marg og det interaktive kartet her.

De tre private eiendommene består av eldre og samme type skog som i det foreslått friluftslivsområde, og utgjør et naturlig tilleggsareal. Arealet grenser i tillegg til eksisterende Hauktjern friluftslivsområde, og kvalifiserer også som en utvidelse av dette i seg selv.

Videre prosess

I etterkant av oppstartsmeldingen vil verneforslaget med detaljert områdeavgrensning og verneforskrift sendes på høring med frist på to måneder for å komme med uttalelse. Forskriften for foreslått friluftslivsområde i nasjonalparkplanen, vil legges til grunn.

Det tas sikte på at arealet som det nå meldes oppstart for, kan sluttbehandles sammen med endelig behandling av nasjonalparkplanen

Innspill

Fristen for innspill er 3. februar 2023.

Innspill sendes pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.