Vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka

Vi har fått i oppdrag å utarbeide et forslag for vern av deler av Østmarka som nasjonalpark. Her kan du lese mer om dette arbeidet. 

Ved å trykke på overskriftene over kan du lese om hva som er bakgrunnen for oppdraget, hva en nasjonalpark er og hvordan en verneprosess gjennomføres, samt det forslaget vi sendte til Miljødirektoratet i desember 2021 om hvordan en nasjonalpark kan utformes.

Utgangspunktet for verneprosessen er skog som er eid av Oslo kommune og Nordre Follo kommune, samt de eksisterende verneområdene i Østmarka (se kart ved å trykke her). Det er en forutsetning at et eventuelt vern av privateid skog skal gjøres gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Det kan du også lese mer om ved trykke på overskriften om frivillig vern over. 

Har du spørsmål rundt arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka? Ta gjerne kontakt med en av oss som du finner til høyre på denne siden.

Under finner du et interaktivt kart over verneprosessen i Østmarka. Statsforvalterens anbefalte område for friluftslivsvern fremgår i lys grønt og område for nasjonalpark i mørk grønt. Områder med skravur er eksisterende verneområder. Utredningsområdet er vist med blå strek. Du kan også åpne kartet i eget vindu ved å trykke her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.06.2022

Forslag om nasjonalpark i Østmarka skal sendes på høring

Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal sendes på høring forslag om nasjonalpark i deler av Østmarka.


Publisert 20.05.2022

Miljødirektoratet foreslår høring av tre alternativer i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert alternativene til en nasjonalpark i Østmarka som vi sendte de i desember. Direktoratet mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka og foreslår at det sendes tre alternativer på høring.


Publisert 17.12.2021

Alternativer til nasjonalpark i Østmarka levert

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring.


Publisert 03.09.2021

Faggrunnlaget for arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka er levert

Det to siste rapportene ble levert i september, og er om kulturminner/kulturmiljø i utredningsområdet og en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av en nasjonalpark i Østmarka. De vil sammen med de tidligere leverte rapportene om naturverdier og om bruk/brukerinteresser ligge til grunn for det videre arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka. 


Publisert 25.06.2021

Ny fagrapport om bruk og brukerinteresser i Østmarka levert

Som en del av kunnskapsgrunnlaget i verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har det blitt utarbeidet en fagrapport som vurderer bruk og brukerinteresser i området som vurderes for nasjonalpark og andre verneformer.


Publisert 14.04.2021

Utredninger om nasjonalpark i Østmarka pågår for fullt

Oppdraget med å vurdere de sammfunnsøkonomiske effektene av en nasjonalpark i Østmarka er tildelt, og dermed er alle de eksterne utredningene som skal ligge til grunn for videre prosess og vurderinger i gang eller levert. 


Publisert 10.03.2021

Oppdrag om vurdering av samfunnsøkonomiske effekter av nasjonalpark i Østmarka utlyst

Som kunnskapsgrunnlag i den pågående verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har vi lyst ut et oppdrag om en overordnet vurdering av samfunnsøkonomiske effekter ved et eventuelt vern som nasjonalpark, naturreservat og/eller friluftslivsområde.  


Publisert 16.02.2021

Innspill til oppstartsmelding for nasjonalpark i Østmarka

Her kan du se alle innspill som er kommet til oss etter at vi meldte oppstart av verneprosess for nasjonalpark i deler av Østmarka. 


Publisert 10.02.2021, Sist endra 18.02.2021

Presentasjon av rapport om naturverdier i Østmarka

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig levert sin rapport til oss som gir deres vurdering av naturverdier i den delen av Østmarka som vurderes som nasjonalpark. Torsdag 18. februar presenterte de rapporten for alle interesserte, og opptak av dette webinaret kan du se her. 


Publisert 03.02.2021

Rapport om naturverdier i Østmarka er ferdig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en kartlegging og vurdering av naturverdier i deler av Østmarka.