Bakgrunn for oppdraget

I mars 2018 startet regjeringen arbeidet med å utrede om det er naturfaglige verdier som kvalifiserer til status som nasjonalpark i Østmark. Siden har arbeidet pågått, og vi har nå fått i oppdrag å lage et verneforslag. 

Publisert 16.03.2020, Sist endra 14.10.2022

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk i 2018 i oppdrag fra Miljødirektoratet å innhente og sammenstille et kunnskapsgrunnlag for vurdering av om Østmarka har kvaliteter som oppfyller kravene til nasjonalparker. Sammenstillingen skulle benyttes som grunnlag for om det skulle startes en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka.

Fylkesmannens rapport ble levert til Miljødirektoratet i desember 2018. Miljødirektoratet sendte deretter sin anbefaling til departementet i mars 2019, der de vurderte at det under gitte forutsetninger er et naturfaglig og juridisk grunnlag for å opprette nasjonalpark i Østmarka.

I november 2019 fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet  å utarbeide et verneforslag for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka, og i februar 2020 ble arbeidet med å utarbeide et slikt verneforslag gitt til Fylkesmannen i Oslo og Viken fra Miljødirektoatet.

Oppdraget innebærer ulike vurderinger rundt naturverdier, avgrensning, tekniske inngrep, andre interesser og om andre verneformer enn nasjonalpark også er aktuelt for deler av arealet. En viktig forutsetning for arbeidet er også Østmarkas betydning som friluftslivsområde. 

Du kan lese mer i de aktuelle dokumentene og oppdragsbrevene som du kan laste ned til høyre på denne siden. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.