Legger frem tiltak for villreinen på Hardangervidda

Flokk med villrein som beiter i en snødekt liside.
Foto: Lena Romtveit.

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med en tiltaksplan for å bedre tilstanden til villreinen på Hardangervidda. I dag presenterte vi forslag til tiltak i et møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte.

Publisert 08.11.2023

Det var i november i fjor at Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Norsk villreinsenter er sekretariat for arbeidet. Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi varsellampene lyser rødt for disse områdene. Arbeidet er en del av kvalitetsnormen for villrein som du kan lese mer om på villrein.no/kvalitetsnorm/

Behov for tiltak på flere fronter

 - Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen på Hardangervidda og mange av påvirkningene den utsettes for. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det må gjøres kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for villreinen på Hardangervidda, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Hun er avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Villreinen på Hardangervidda er spesielt påvirket av ulike former for ferdsel. Ferdselen gjør at villreinen unngår å bruke deler av Hardangervidda. Prosjektgruppa foreslår derfor tiltak som styrer ferdselen bort fra de områdene man ønsker at villreinen skal bruke. Prosjektgruppa foreslår blant annet å prøve ut tiltak som å:

  • styre motorferdselen bort fra viktige kalvings- og oppvekstområder og vinterbeiter deler av året
  • stenge fire selvbetjente turisthytter med tilhørende stisystem (Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros)
  • legge ned eller legge om enkelte stier
  • etablere en ny turisthytte og sti i et område som er mindre brukt av villrein vest på vidda
  • regulere adkomsten på enkelte veier som er åpne for allmenn ferdsel og som frakter mennesker langt inn i villreinområdene, f.eks. Tinnhølvegen
  • på sikt etablere lang tunnel på riksvei 7 for å sikre tilgang til leveområder nord for veien

Tiltakene er satt sammen i fem tiltakspakker som samlet skal bedre forholdene for villreinen. Målet er å oppnå middels tilstand på kort sikt og god tilstand på lang sikt. En oversikt over tiltakspakkene ligger i presentasjonen fra møtet som kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

Viktig bidrag fra mange involverte

I arbeidet med forslag til tiltak har det vært arbeidet bredt i seks forskjellige faggrupper med over 50 deltakere til sammen. I tillegg fikk vi inn over 30 innspill til arbeidet fra privatpersoner og organisasjoner i en åpen innspillsfase før sommeren. De siste ukene er det prosjektgruppa for arbeidet som har sammenstilt og prioritert tiltak i de foreslåtte tiltakspakkene. Mer om organiseringen av arbeidet kan du lese på statsforvalteren.no/tiltaksplanhv.

 - Vi opplever at det er bred enighet om at forholdene for villreinene på Hardangervidda må bedres og vi vil takke alle involverte for deltakelsen i dette viktige arbeidet, sier Gunhild Dalaker Tuseth.

Planen skal på høring

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.

Opptak av møtet der tiltakene ble presentert finner du ved å trykke her.