Naturmangfald

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalterne har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.08.2022

Studenter i arbeid for bevaring av biologisk mangfold

Fra juni har fire studenter fra NMBU og en praktikant fra Frankrike arbeidet med skjøtsel i verneområder i Oslo og Viken. Arbeidet er et viktig bidrag for å ivareta truede arter og naturtyper.


Publisert 14.12.2021

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2022.


Publisert 07.05.2021

Slik kvitter du deg med hageavfall

Ved å levere hageavfall på mottak unngår du at planter fra din hage sprer seg i naturen og truer vårt biologiske mangfold.


Publisert 15.03.2021

Ny tiltakshåndbok for storsalamander

En ny tiltakshåndbok for storsalamander er nå ferdig med erfaringer fra restaurerings- og skjøtselstiltak. 


Publisert 12.01.2021

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2021.


Publisert 11.11.2020

Informasjon til kommunene om pollinerende insekter

I disse dager sender Fylkesmannen ut informasjonsbrev om pollinerende insekter og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta disse insektene som vi er så avhengige av.


Publisert 03.11.2020

Naturforvalterstudenter i arbeid for bevaring av biologisk mangfold

Fra juni har fire studenter fra NMBU arbeidet med skjøtsel i verneområder i Oslo og Viken. Arbeidet er et viktig bidrag for å ivareta truede arter og naturtyper.    


Publisert 02.11.2020

Tilgang til sensitive artsdata

I Oslo og Viken er registreringer av hekkeområde og yngleområde for utvalgte arter av fugler og pattedyr skjermet for allment innsyn. Dette kalles for "sensitive artsdata". Fylkesmannen kan gi ansatte i kommunene tilgang til en passordbeskyttet kartløsning som viser sensitive artsdata.


Publisert 14.09.2020

Kongens beitedyr på jobb for biologisk mangfold

Denne sommeren har det gått både kyr og sau på beitene i Storøykilen naturreservat på Fornebu. Gjennom beitinga skaper og bevarer dyra leveområder for flere truede og sjeldne arter.


Publisert 20.05.2020

Kartlegging av naturtyper i 2020 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2020 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.