Russesvalerot

Russesvalerot i blomst
Russesvalerot. Foto: Karoline Bredland .

Russesvalerot (Vincetoxicum rossicum)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.03.2020

Opprinnelse: Sørøst-Europa

Utbredelse og spredning: Det er uvisst hvordan russesvalerot ble innført til Norge, men det antas at den har kommet med ballastjord eller som hageplante. Den spres med frø som fraktes med vinden og med flytting av jord som inneholder plantedeler. Samtidig har den sterk klonal vekst med jordstengler. Arten foretrekker kalkrike naturtyper, og har etablert seg flere steder i Indre Oslofjord, der frøene spres med vinden fra en øy til en annen. Utbredelsen er i dag begrenset til Oslo, Nesodden og Drammen, men det er stor spredningsfare sørover langs kysten.  

Negative effekter: Russesvalerot danner tette bestander som fortrenger stedegne arter på kalkrike enger og skråninger. Er i dag en stor trussel mot biologisk mangfold på øyene i Oslofjorden.

Målsetning: Utryddes. Bekjempes over alt der den vokser vilt.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no