Brunstorkenebb

Brunstorkenebb i blomst
Brunstorkenebb. Foto: Truls Aas.

Brunstorkenebb (Geranium phaeum)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.11.2019

Opprinnelse: Sør- og Mellom-Europa

Utbredelse og spredning: Brunstorkenebb ble innført til Norge som prydplante, men har siden forvillet seg ut i naturen. Arten ble registrert viltvoksende Oslo og Viken for første gang ved Gaustad i 1921. Etter dette var det få funn frem til den ble funnet på Nesodden i 1983, hvor den i dag finnes på flere lokaliteter. Arten er i ekspansjon flere steder i Oslo og Viken, og spres både med frø og med jordstengler.

Negative effekter: Arten kan true eng- og skogsmiljøer ved at den danner tette bestander som fortrenger stedegne arter. 

Målsetning: Overvåke spredningen og bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: LO – lav risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no