Tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Råde massedeponi, i Råde kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser, i Råde kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

Publisert 26.11.2020

Fylkesmannen har den 21.11.2019 mottatt søknad fra Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS om tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Råde massedeponi, på gbnr. 85/19, og deler av gbnr. 82/1, 82/6, 84/95, 85/1, i Råde kommune.

Fylkesmannen har gitt tillatelse til deponering av inntil 615 000 m3 ikke-forurensede jord- og steinmasser. Deponering av masser på området er i tråd med kommunens reguleringsplan, og skal avsluttes senest 31.12.2026.

Massene som deponeres skal være ikke-forurensede jord- og steinmasser. Med dette menes masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1. Jord- og steinmasser er naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. Massene vil komme fra samferdselsprosjekter, blant annet utbygging av Bane NORs dobbeltsporprosjekt Sandbukta – Moss – Såstad.

Fylkesmannen har vurdert at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 29. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 14.12.2020.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32.

En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/55918.»

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.