Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegg – Ragn-Sells AS avd. Skårer i Lørenskog kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 29.06.2022 ferdigbehandlet søknad fra Ragn-Sells AS avd. Skårer, hvor det søkes om midlertidig tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg i påvente av saksbehandling av søknad om ny tillatelse, i Lørenskog kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

Publisert 04.07.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 20.06.2022 mottatt søknad fra Ragn-Sells AS avd. Skårer om midlertidig tillatelse til forlenget drift av sitt avfallsanlegg på Skårer, i påvente av saksbehandling av søknad mottatt 29.04.2022 om ny tillatelse til anlegget.

Ragn-Sells AS avd. Skårer har tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering, behandling og omlasting av næringsavfall, samt mottak og omlasting av EE-avfall og farlig byggavfall (tillatelsesnummer 2012.186.T). Tillatelsen ble gitt 15.08.2012, og det er ikke blitt gjort endringer i ettertid. I vedtaket er det fastsatt at tillatelsen gjelder i 10 år fra vedtaksdatoen. Dermed trenger Ragn-Sells AS avd. Skårer ny tillatelse etter 15.08.2022, for å kunne fortsette driften av sitt avfallsanlegg i Solheimsveien 101 i Lørenskog kommune.

Virksomheten sendte inn søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven til å drifte avfallsanlegget den 29.04.2022. I forvaltningsmelding av 23.05.2022, melder Statsforvalteren at vi forventer en saksbehandlingstid på 4-6 måneder for behandling av søknaden. Dermed ville vi ikke blitt ferdig med saksbehandlingen før Ragn-Sells AS avd. Skårer sin tillatelse utløper. Virksomheten søkte om midlertidig tillatelse til å drifte avfallsanlegget fram til 13.12.2022.

Statsforvalteren vurderer at en midlertidig tillatelse til fortsatt drift av avfallsanlegget innenfor gjeldende regulering ikke vil medføre en endring av utslippene fra anlegget, forutsatt at Ragn-Sells AS avd. Skårer drifter i tråd med gjeldende tillatelse og i henhold til bestemmelsene i avfallsforskriften. Vi vil gjøre en større vurdering av forurensningspotensialet i saksbehandlingen av søknaden av 29.04.2022.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 25.07.2022. En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/8567.»

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Dokument