Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 publiseres i kartet

I løpet av året blir det lagt ut en del nye naturtypelokaliteter i kartet, som tidligere ikke har vært publisert.

Publisert 09.08.2023

I løpet av våren og sensommeren 2023 publiseres en del nye naturtypelokaliteter i datasettet Naturtyper - DN-håndbok 13.

Datasettet er en del av Det offentlige kartgrunnlaget, DOK), og dette er miljøinformasjon som vi har en plikt til å offentliggjøre. Les mer om datasettet på Geonorge.

Bakgrunn

Statsforvalteren har i oppdrag å ta imot og kvalitetssikre naturtypene som er kartlagt etter DN-håndbok 13. Kvalitetssikrede data leveres videre til Miljødirektoratet, som etter en teknisk og faglig kontroll publiserer dataene.

Miljødirektoratet har satt frist i 2023 for å publisere nye naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 med unntak av noen spesifikke naturtyper (som naturtyper i ferskvann). Statsforvalteren har derfor oppfordret kommunene til å tilrettelegge data de har hatt liggende lokalt, slik at de kan bli gjort tilgjengelig i det offentlige kartgrunnlaget. Flere konsulentfirma har også levert data fra ulike kartlegginger de har gjort gjennom ulike oppdrag eller på eget initiativ.

Noen av registreringene er publisert. De resterende registeringene blir publisert fortløpende. Du kan se registeringene for din kommune i naturbase, se lenken over.

Ta kontakt ved spørsmål

Ved spørsmål kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen:

Rådgiver Ada Johanne Klaussen og seniorrådgiver Karoline Bredland